Europarlement: ‘grote bezorgdheid’ over nieuwe grondwet Cuba

De voltallige vergadering van het Europees Parlement (EP) heeft ‘grote zorgen’ over de nieuwe ontwerpgrondwet en het voor februari 2019 geplande referendum in Cuba. Een resolutie ingediend door de Liberale en Conservatieve fracties, werd aangenomen met 325 stemmen voor, 240 tegen en 4 onthoudingen. De sociaaldemocraten stemden tegen evenals links-radicale partijen als Podemos (Spanje) en Groen Links (Nederland).

europarlementTijdens het debat werd herinnerd aan de Overeenkomst betreffende politieke dialoog en samenwerking (PDCA) tussen de EU en Cuba, die in 2017 in werking trad. Deze voorziet in een opschortingclausule wanneer de mensenrechten op het eiland niet worden gerespecteerd. Ter linkerzijde werd o.a. door Elena Valenciano (PSOE-Spanje) opgemerkt dat de indieners van deze resolutie enkel de dialoog met Cuba willen boycotten en het aanstaande bezoek van de Spaanse president Pedro Sánchez aan Cuba willen frustreren.

Participatie organisaties
In de door het Europees Parlement goedgekeurde resolutie wordt kritiek geuit op het feit dat in het constitutionele proces in Cuba ‘elementen als inclusie, tolerantie en respect voor fundamentele burgerlijke en politieke rechten die een democratisch constitutioneel proces zouden kunnen waarborgen, ontbreken’. De resolutie dringt er bij de Cubaanse regering op aan haar mensenrechtenbeleid te herdefiniëren door het aan te passen aan het internationaal recht. Zij dringen erop aan dat de nieuwe grondwet alle maatschappelijke organisaties en leden van de politieke oppositie in staat stelt actief deel te nemen aan het politieke en sociale leven, zonder dat er beperkingen worden opgelegd.

europa-parlement-vlaggenGeen verbeteringen
Ook veroordeelt de resolutie ‘willekeurige detentie, vervolging en pesterijen en aanvallen tegen vreedzame dissidenten, onafhankelijke journalisten, mensenrechtenactivisten en leden van de politieke oppositie in Cuba’. De leden van het Europees Parlement ‘betreuren’ dat ‘de situatie op het gebied van mensenrechten en democratie niet is verbeterd, ondanks de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Cuba, die in 2017 in werking is getreden. Ze roepen op tot naleving van de bindende verplichtingen die in die overeenkomst zijn vastgelegd, vooral die over de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en herinnerden dat als dat niet het geval is, het samenwerkingsverdrag kan worden opgeschort. De resolutie in het Europees Parlement is een initiatief van christendemocraten, conservatieven en liberale Europarlementariërs. Ze werd ingediend, één week voor het historische bezoek van de Spaanse president Sánchez aan het eiland, het eerste officiële bezoek van een Spaanse president in 32 jaar.

Bron
* Diverse persbureaus, de website 14ymedio, 15 november 2018

Eerste helft 2017: 2.620 politiek gemotiveerde arrestaties

De Nationale Commissie voor Mensenrechten en Nationale Verzoening / Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) meldt in haar verslag over de maand juni minstens 380 arbitraire aanhoudingen van Cubaanse dissidenten, ‘een cijfer dat iets hoger is dan dat in de maand mei’. Tot nu toe werden in 2017 2.620 personen om politieke redenen gearresteerd.

MLC-Anairis-Miranda-Leyva-Adairis-MLC

De zussen Anairis en Adairis Miranda Leyva houden een hongerstaking. Zij zijn actief in de Christelijke Beweging voor Bevrijding MCL, opgericht door Osvaldo Payá.

In het rapport wordt melding gemaakt van ‘vier gevallen van fysieke agressie en 28 gevallen van vijandige bejegening’ door de politieke politie en parapolitionele groepen. Volgens de CCDHRN ‘worden de laatste maanden pogingen zichtbaar van het Castro-regime om detentie van leden van de oppositie, en met name het opleggen van gevangenisstraffen, te voorkomen om zo kritiek van de internationale publieke opinie voor te zijn.’ Maar de CCDHRN zegt ook dat hoewel moeilijker te meten, het aantal staandehoudingen op straat, bezoeken aan woningen die gepaard gaan met dreigementen en druk op onschuldige familieleden, toenemen.

Hongerstaking
De Commissie maakt ook melding van vier gevallen van een hongerstaking in de maand juni, o.a. van Jorge Cervantes Garcia, coördinator van de oppositiegroep Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), die 40 dagen in hongerstaking was maar eind juni deze actie stopzette. Ook drie andere opposanten Ana Iris, Ada Iris Miranda Leyva en hun broer Fidel Batista Leyva zijn in hongerstaking. Het rapport bewijst op andere hongerstakers zoals Pedro Luis Boitel Abraham, Orlando Zapata Tamayo en Wilman Villarm, die het leven verloren.

Reisverbod
In de maand juni kregen 29 dissidenten een reisverbod opgelegd. Zij wilden conferenties of congressen in het buitenland bijwonen en kregen een reisverbod opgelegd, ‘het hoogste aantal sinds jaren.’

VN-virgina-dandan

Virgina Dandan

Bezoek VN-mensenrechtenexpert
Van 11 tot 13 juli zal Virginia Dandan, geboren in de Filippijnen, expert op het gebied van mensenrechten en voormalig voorzitter van het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten, Cuba bezoeken. Dat meldt het Cubaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken op haar website. In april bezocht Maria Grazia Gianmarinaro, VN-waarnemer voor Mensenhandel Cuba. Het was het eerste bezoek van een expert van de Mensenrechtenraad van de VN aan Cuba sinds 10 jaar. Het is onbekend of Virginia Andan ook politieke dissidenten zal ontmoeten, in Cuba meestal aangeduid als ‘huurlingen’ of ‘contrarevolutionairen’.

logo-minrex

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Mensenrechtenclausule EU bekritiseerd
Cuba heeft de steun van het Europarlement voor het akkoord tussen Cuba en de EU op 5 juli jl. verwelkomd als ‘een positieve stap’. De Minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez, zei tijdens een persconferentie in Wenen dat de resolutie over de mensenrechten ‘onnodig’ was en sprak van ‘inmenging’ van de zijde van ‘krachten die tegen de toenadering van Cuba en Europa zijn.’ De gewraakte resolutie maakt opschorting van het samenwerkingsakkoord mogelijk wanneer in het geval van de respectering van de mensenrechten, het verdrag geweld wordt aangedaan. Ook het Cubaaans Parlement/ Asamblea Nacional de Cuba noemt de resolutie ‘onacceptabel’ omdat zij ‘de werkelijkheid in Cuba geweld aandoet’.

Bijlagge
* Spaanstalig maandrapport CCDHRN, juni 2017
Link

* Verklaring 5  juli 2017 van het Cubaans Parlement: Declaración de la ANPP en respuesta a la Resolución sobre Cuba adoptada por el Parlamento Europeo

Samenwerking Europese Unie en Cuba gaat door

Cuba en de Europese Unie kunnen hun betrekkingen gaan normaliseren. Het Europees Parlement gaf woensdag in Straatsburg zijn zegen aan de samenwerkingsovereenkomst die beide partijen in december ondertekenden. 567 parlementariërs stemden voor en 65 tegen, 31 onthielden zich van stemming. In een resolutie werd de eis uitgesproken dat de Cubaanse regering zich houdt aan de internationaal overeengekomen verdragen over mensenrechten. Tegen de gewoonte in, was de Cubaanse ambassadeur bij de EU, Norma Goicochea, niet aanwezig, maar zond zij een vertegenwoordiger.

logoeu-cubaIn het akkoord staan uitbreiding van de handel, klimaat, drugs- en terrorismebestrijding, toerisme en politieke dialoog centraal. Maar ook de leefomstandigheden en sociale rechten van Cubanen moeten volgens het parlement aandacht krijgen. Havana moet meer respect tonen voor mensenrechten, is de boodschap, anders kan de overeenkomst worden opgeschort, aldus een resolutie.

Embargo
De handelsbeperkingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd tegen Cuba werden niet expliciet genoemd, maar de parlementariërs spraken zich wel uit tegen ‘wetten en maatregelen die schadelijk zijn voor de Cubaanse bevolking.’ Christendemocraten en liberalen voorkwamen dat het Amerikaans embargo tegen Cuba expliciet werd vermeld. De overeenkomst kan nu voorlopig van kracht worden. Voor volledige inwerkingtreding moeten alle EU-landen het ratificeren. De gevoelige onderwerpen moeten in de toekomst ter sprake komen in de mensenrechtendialoog tussen de Europese Unie en Cuba.

kerkmetkruisFelle kritiek
Bas Belder, europarlementariër voor SGP-Christen Unie, klaagde de actuele situatie van de mensenrechten aan en citeerde uit rapporten van de Cubaanse Commissie van Mensenrechten en Nationale Verzoening. Deze meldde in januari 478, in februari 482, in maart 432, in april 475 en in mei 373 politiek gemotiveerde en arbitraire aanhoudingen. Belder: ‘Veelzeggend genoeg klonken er van EU-zijde geen publieke protesten tegen deze vrijheidsbeperkingen. Een Europese veroordeling van het Castro-regime zou op basis van deze feiten passend, noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn geweest. Door haar zwijgen legitimeert de EU de vrijheidsbeperking van Cubaanse burgers/dissidenten. Dat kan toch niet het doel zijn van de beoogde politieke dialoog tussen Brussel en Havana?’ Hij pleitte in een amendement ook voor ‘volledig diaconale vrijheid’ van de Cubaanse kerken. Ook moeten de Cubaanse kerken uit Europa en uit andere landen steun kunnen ontvangen zonder enige staatsinmenging, vindt Belder.

Bronnen
* ANP, teksten Europees Parlement

Europarlementariërs eisen hoge standaard mensenrechten van Cuba

De Europarlementariërs van de Commisie voor Ontwikkelingssamenwerking hebben gisteren ingestemd met het akkoord over een politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba. Cubaanse en Europese autoriteiten tekenden dit akkoord eind vorig jaar. Het is de eerste stemming in het Europees Parlement. Ook de Commissie voor Internationale Handel sprak zich uit voor het akkoord. De uiteindelijke stemming vindt op 20 juni plaats in de Commissie van Buitenlandse Zaken. Het Europees Parlement zal zich waarschijnlijk in juli uitspreken en daarbij zal een breed gedragen resolutie worden besproken waarin politieke eisen aan het adres van Havana op het terrein van democratie en vrijheden, worden geformuleerd.

europees-parlement-straatsburg

Europees parlement in Straatsburg

Het Cubaans Observatorium van Mensenrechten / Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) roept het parlement op Cuba te vragen een einde te maken aan politieke discriminatie en de civil society een stem te geven in de dialoog tussen Havana en Brussel. In het huidige akkoord ontbreekt een zelfstandige plaats voor de civil society en de politieke oppositie.

Hoge standaarden
De leden van de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking benadrukten dat hoge standaarden van Cuba mogen worden verwacht op het terrein van mensenrechten en vrijheden, nu de EU een nieuwe fase met Cuba ingaat. De zogeheten Common Position die de EU destijds aan Cuba oplegde vanwege ernstige tekortkomingen op het terrein van de mensenrechten, wordt hiermee geschiedenis. De Europese Unie is de belangrijkste handelspartner voor Cuba en de belangrijkste investeerder. Ook levert de EU een derde van het aantal toeristen, die op dit moment Cuba bezoeken.

Samenwerking
Cuba is sinds 2000 lid van de groep van ACP-landen hoewel dit land nooit het Akkoord van Cotonú ondertekende. Dit verdrag regelt de samenwerking van de EU met landen uit Afrika, de Cariben en de Pacific. In dit kader zijn voor de periode tot 2020 samenwerkingsprojecten ter waarde van 50 miljoen euro met Cuba voorzien en wel in drie sectoren: de landbouw, voedselveiligheid en steun aan projecten gericht op een beter gebruik van natuurlijke grondstoffen gericht op duurzame ontwikkeling.

politieopstraat3Politieke discriminatie
Het Cubaans Observatorium van Mensenrechten / Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) heeft het Europees Parlement opgeroepen bij Cuba aan te dringen een einde te maken aan politieke discriminatie en de civil society een stem te geven in de dialoog tussen Havana en Brussel. ‘Het akkoord moet elke strafsanctie, administratief of van welke aard dan ook verbieden, die een burger straft voor deelname aan de uitoefening van zijn burgerplicht of het naleven van de mensenrechten. Als gevolg daarvan moet het Europees Parlement oproepen tot de onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen en het beëindigen van het geweld door de politie,’ aldus OCDH. Ook wordt bij de fracties in het parlement aangedrongen op invoering van een soort van alternatief klachtrecht tot waar ‘burgers en groepen zich direct kunnen wenden met klachten over schendingen van mensenrechten en democratische principes. Ook wordt aangedrongen op het nakomen van internationale arbeidsnormen waardoor een einde komt aan exploitatie van arbeid, in het bijzonder het toeëigenen door de Cubaanse staat van een deel van het salaris, een veel voorkomend fenomeen bij buitenlandse investeringen. Van de Europese bedrijven die in Cuba investeren wordt ‘naleving van dezelfde arbeidsstandaarden en ethische normen als die in het land van herkomst’  gevraagd.

Bronnen
* Diario de Cuba, 14ymedio en persbureau EFE

Nieuwe EU-baas in Havana wil dialoog

De nieuwe ambassadeur van de Europese Unie in Havana, Herman Portocarero, zegt dat er ‘sinds de jaren negentig veranderingen zijn opgetreden in Cuba.’ De voormalige Belgisch ambassadeur zei te hopen dat de dialoog tussen de 27 landen van de EU en Havana de komende jaren ‘soepeler’ zal zijn, wetende dat het laatste woord hierover aan de regeringen is, aldus Portocarero.

Portocarero en zijn echtgenote

Portocarero is werkzaam bij de nieuwe dienst voor buitenlandse actie van  de EU, die geleid wordt door Eurocommissaris  Ashton. Hij sprak – achter gesloten deuren – met een delegatie van het Europees Parlement. Na afloop zei hij dat uitgaande van de huidige Common Position van de EU de mogelijkheid bestaat om via onderhandelingen tot een akkoord te komen onder voorwaarden. De opheffing van de Common Positon is, aldus Portocarero, een politieke beslissing die de staten aangaat. Hij voegde er op persoonlijke titel aan toe dat er zich sinds de jaren negentig in Cuba een verandering heeft afgespeeld. Hij ging verder niet in op de aard van deze verandering.

Mensenrechten en economie
De Common Position van de EU dateert van 1996. De landen van de EU stelden toen vast dat samenwerking met Cuba op economisch terrein mogelijk is wanneer er op het gebied van de democratisering en mensenrechten, evenals de vrijlating van alle politieke gevangenen, vooruitgang wordt geboekt. ‘De landen van de EU zijn van mening dat Cuba zich meer moet openen en de mensenrechten accepteren, maar ik denk ook dat we met Cuba moeten praten en niet over Cuba,’ aldus Portocarero.

Reacties Spanje
Twee Spaanse politici reageerden op de uitspraken van Portocarero. De Euroafgevaardigde van de Partido Popular (PP), Ignacio Salafranca, benadrukte dat de dialoog met Cuba gebaseerd moet zijn op de uitgangspunten van de Common Positon. Zijn socialistische collega María Muñiz (PSOE) benadrukte dat de woorden van de nieuwe ambassadeur aangeven dat er in de wereld sprake is van een evolutie en ook in Cuba op het terrein van de economie. Zij toonde zich voorstander van ‘normalisering van de relaties met Cuba en wees erop dat de EU relaties op het hoogste niveau onderhoudt met landen als Oezbekistan en Georgië waar ‘de situatie van de mensenrechten ernstiger is.’

Schrijver-diplomaat
Herman Portocarero werd in 1952 in Sint-Katelijne-Waver geboren en is behalve Belgisch diplomaat ook schrijver. Zo verscheen van hem Cubaanse nachten Onmiddellijke memoires 1995 – 1999.  Het boek houdt het midden tussen een informatieve en een romaneske publicatie. Of beter waarin documentaire passages en een fictief feuilleton (Cuentos del muerto — te vertalen als Verhalen van de dode) elkaar afwisselen. De Nederlandse criticus Hans Warren noemde het boek destijds ‘een liefdesverklaring aan Cuba’ en verweet de schrijver ‘heel wat minder verheffende toestanden in Cuba te verzwijgen. Zelfs Fidel Castro, de leider die geen oppositie duldt, mag op welwillendheid rekenen,’ aldus Warren in de GPD-pers. Portocarero was tussen 1995 en 1999 ambassadeur in Havana was. Hij was daar ook betrokken bij de film Mi Corazon Venenosa.

Bronnen
* Diario de Cuba en persbureau EFE

Nieuwe Spaanse minister Buitenlands is Latijns Amerika-expert

De Europarlementariër José Manuel García-Margallo is benoemd tot Minister van Buitenlandse Zaken in de nieuwe Spaanse regering van premier Rayo. García-Margallo bezocht Cuba elf maal.

García-Margallo (1944) is sinds 1994 lid van het Europees Parlement, waar hij vicevoorzitter was van de Commissie voor Monetaire en Economische Zaken, maar ook vicevoorzitter van de Commissie  Latijns Amerika en Cuba. De nieuwe minister bezocht Cuba in 2001 aan het hoofd van een delegatie van Europarlementariërs en sprak toen met parlementsvoorzitter Ricardo Alarcón en met de toenmalige uitvoerend secretaris van de Raad van Ministers, Carlos Lage.

Contacten oppositie
García-Margallo had toen ook contacten met leden van de oppositie en niet-gouvernementele organisaties en onderhield zich met de Europese ambassadeurs in Havana. Hij stelde toen vast: ‘Wij nemen geen veranderingen waar in het politiek regime (…) Cuba blijft een eenpartijstaat waar de doodstraf bestaat en politieke gevangenen zijn.’ De nieuw benoemde minister is geen tegenstander van activiteiten van het Spaans bedrijfsleven in Cuba. In 2000 zei hij in een interview: ‘Een van de zaken die kunnen gebeuren als het regime verandert, is een absoluut proces van amerikanisering, waarbij Cuba verandert in een tweede Puerto Rico. Het lijkt me treurig als het eiland zijn Spaans-Cubaanse identiteit verliest.’ García-Margallo zei toen over sancties tegen het regime: ‘Overgave door uithongering lijkt me onmogelijk en niet wenselijk. Een bloedbad uitlokken lijkt me ook niet de juiste oplossing.’

Benoeming positief
In Miami reageerde Marcelino Miyares Sotolongo, voorzitter van de christendemocratische Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC), positief op de benoeming. Hij herinnerde er aan dat het García-Margallo was, die in 2009 de ‘deuren openende’ van het Europees Parlement voor een delegatie van de mensenrechtengroepering Consenso Cubano.  De Cubaanse ballingenorganisatie Federación Española de Asociaciones Cubanas (FECU) in Madrid sprak over de nieuwe minister als een ‘man die kind aan huis bij ons is.’  In Havana hoopte de leider van de mensenrechtengroep Comisión Cubana de Derechos Humanos, Elizardo Sánchez op ‘een betere band en een grotere betrokkenheid van Spaanse diplomaten’  bij de beweging van de mensenrechten op het eiland.

Bron
* Diario de Cuba