Kunstenaarsbond uitgesloten van debat over nieuwe grondwet

De officiële kunstenaarsbond Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, heeft gisteren laten weten niet deel te nemen aan het landelijk debat over de komende nieuwe grondwet. Zij roept de leden op zich aan te sluiten bij de debatten in de wijken en bedrijven. Volgens de Cubaanse autoriteiten hebben 7,3 miljoen mensen aan deze debatten deelgenomen die op 15 november worden afgesloten. In de afgelopen weken hebben leden van de UNEAC geprotesteerd tegen het feit dat de organisatie geen rol mag spelen in het debat over de nieuwe grondwet.

uneac-naamplaatjeDe UNEAC zegt in een verklaring: ‘In tegenstelling tot de volksraadplegingen van de afgelopen jaren, nemen de politieke en massaorganisaties die deel uitmaken van onze civil society, niet als zodanig deel aan dit proces’, aldus een communiqué van de leiding van de UNEAC op de website. In de voorbije weken hebben diverse leden van de UNEAC o.a. via hun Facebook geprotesteerd tegen de weigering deel te nemen aan de besprekingen over een nieuwe grondwet. Onder hen is de hoogleraar Economie, Esteban Morales. Hij schreef vorige week een brief aan de vice-minister van Cultuur, Fernando Rojas, waarin hij o.a. een tweet van de vice-minister bekritiseerde. Vice-minister Rojas zei ‘elke elitaire visie die ons probeert te scheiden van ons volk te verwerpen, evenals onverantwoorde criteria en manipulaties die proberen de vermeende schending van de mensenrechten in Cuba, met name die van intellectuelen, te framen.’  In de verklaring van de UNEAC wordt geconstateerd dat de critici die aandringen op debat binnen de bond ‘de autoriteit en het prestige van UNEAC in twijfel hebben getrokken.’ De bond zegt nooit ‘het debat te hebben ontweken, hoe complex het ook mag zijn’ en altijd ‘de cultuur verbonden aan een Revolutie die ruimte biedt voor authentieke artistieke creaties, te hebben verdedigd’. Ook verwerpt de bond ‘de gewetenloze wijze waarom media betaald door de vijand de debatten proberen te beïnvloeden’. De bond spreekt van ‘gezagsondermijnende projecten die proberen ons te verdelen’ en noemt dit ‘een globale koloniale vloedgolf’.

barnet-miguel-uneac

De voorzitter van de UNEAC, Miguel Barnet, is een getrouwe volgeling van het regime.

Kritiek
Esteban Morales noemt het ‘een gigantische politiek fout’ om de kunstenaarsbond UNEAC geen rol te laten spelen in het debat. De historica Gladys Marel García beschuldigt in een protestbrief president Díaz Canel en de leiding van de partij ervan Miguel Barnet (voorzitter van de UNEAC) opdracht te hebben gegeven te voorkomen dat de UNEAC aan het debat deelneeemt. ‘Hij die dit besluit neemt discrimineert ons en schendt de rechten van de collega’s van de schrijversbond’. Schrijver en journaliste Gisela Arandia Covarrubias schreef ook een brief waarin zij de gang van zaken bekritiseerde. Zij wijst erop dat de UNEAC als ngo ‘evenals andere groepen in de samenleving zoals docenten, artsen, juristen, boeren, arbeiders, wetenschappers, studenten, kleine ondernemers, kerken of huisvrouwen’ dezelfde rechten hebben. Arandia benadrukt dat het hier niet om ‘een voorrecht noch een privilege gaat, maar om het recht van deelname.’

grondwet-tekst-vrouwenVolksraaadpleging
Zodra de volksraadpleging op 15 november is afgerond, worden de voorstellen aangeboden aan de Nationale Commissie voor de Grondwetshervorming. Deze zal een nieuw document opstellen en aanbieden aan de Nationale Assemblee die daarover discussieert en haar goedkeuring zal verlenen. In februari zal dit document tijdens een volksraadpleging aan de Cubaanse burgers ter beoordeling worden voorgelegd.

Bronnen
* Persbureau EFE en de website 14Ymedio, 5 november 2018

Linken
* Commentaar van de site Diario de Cuba: Why are members of the UNEAC being left out of discussions on the new Constitution? 31 oktober 2018
De Open Brief van Esteban Morales aan vice-minister Rojas, 30 oktober 2018

Castrisme vreest ‘de rijkdom’ van kleine zelfstandigen

Sinds de presentatie van de partijbesluiten, samengevat in Conceptualización del Modelo Económico en Social Cubano de Desarrollo Socialista*, is artikel 104 over het niet toestaan van concentratie van eigendom en rijkdom, vermoedelijk het meest besproken artikel. De onafhankelijke journalist Orlando Freire Santana beschrijft de vrees voor verrijking van de pas ontstane nieuwe groep van kleine ondernemers of cuentapropistas. Hij vraagt zich af of maatregelen tegen de verrijking ook zullen gelden voor de groeiende toplaag met nieuw geld in Cuba.

cuentapropista-niuris-higueras-propietaria-del-restaurante-atelier-de-la-habana-en-marzo-de-2016

Cuentapropista Niuris Higueras, eigenaresse van het Restaurante Atelier in Havana

Tijdens geen enkele partijvergadering bleef artikel 104 buiten de discussies. En het ergste voor de voorstanders van hervormingen is dat in de meeste gevallen steun werd betuigd aan het regeringsstandpunt dat zelfstandigen die los van de staat opereren, zich niet mogen verrijken. Dat is in elk geval het beeld dat de staatsmedia benadrukken in berichten over debatten over Conceptualización y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. In Santa Clara bepleitte men bijvoorbeeld tijdens een vergadering van de Poder Popular / Gemeenteraad ‘de uitbreiding van nieuwe rijken in Cuba te voorkomen.’ In dezelfde stad maar tijdens een bijeenkomst van journalisten werkzaam bij de officiële media was men het eens over een onderzoek naar de vraag ‘hoever men de concentratie van de rijkdom gaat toestaan om te voorkomen dat mensen denken zich te kunnen verrijken op kosten van het volk’. In andere gevallen verscholen de aanvallen op de rijkdom zich achter loftuitingen op de weldaden van het socialisme. Zoals tijdens een bijeenkomst van de Sindicato Nacional de Hotelería y Turismo / Nationale Bond voor het Hotelwezen en Toerisme toen men concludeerde dat het ‘ontoelaatbaar is dat de concentratie van rijkdom tegen de principes van het socialisme ingaan.’

uneac-september2016-over-pcc-documenten

In september jl besprak de kunstenbond UNEAC de partijdocumenten. Achter de microfoon met bril voorzitter Miguel Barnet.

En de werknemers in de gezondheidssector in Bayamo eisen dat ‘de Staat de concentratie van eigendommen en rijkdom in natuurlijke of juridische personen en niet behoren tot de Staat, regelt volgen de principes van het socialisme.’ De kunstenbond Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), met voorzitter Miguel Barnet en de huidige Minister van Cultuur, Abel Prieto, op de eerste rij in de bijeenkomst, suggereert dat ‘het werk als cuentapropista of zelfstandige kleine ondernemer aan niemand de ruimte moet geven zich persoonlijk te verrijken.’

Productie ontmoedigen
Zij die zo denken schijnen te vergeten dat dergelijke dreigementen de wens van kleine ondernemers of cuentapropistas, landbezitters en leden van coöperaties om te produceren kan frustreren. Niemand kan immers rustig slapen als de dreiging bestaat dat zijn zaak zal worden geliquideerd door de staat.

winkel-huishoudelijke-apparaten-in-1968-genaast

Casa Rivero in Havana was een bekende zaak voor huishoudelijke artikelen. De winkel werd in 1968 genaast.

Verder maakt het angstig als onbekend blijft welke mechanismes de regering zal gebruiken om de bedoelde verrijking tegen te gaan. Er zou sprake kunnen zijn van indirecte maatregelen of economische ingrepen – het minst traumatisch – maar men moet ook beangstigende ingrepen niet uitsluiten via directe of administratieve maatregelen in de stijl van het Ofensiva Revoluciónaria / Revolutionaire Offensief van 1968**.

Logica van de ideologie
Zolang de economische logica gehinderd wordt door de logica van de economie en zolang de veranderingen op het eiland geremd worden door de afkeer van hardliners uit de Cubaanse Nomenklatura, zullen de economische hervormingen niet verder komen. Men zou de Cubaanse machthebbers moeten uitleggen hoe achterlijk China was in de periode voorafgaand aan de periode van Deng Xiao Ping en het waarom: om een kleine groep Chinezen te verbieden rond te rijden in moderne auto’s, veroordeelden de maoïsten 800 miljoen Chinezen tot het gebruik van fietsen.

antonio-castro-turkije-juni2015-3

Op de foto: Fidel’s zoon Antonio (in paars shirt) tijdens een luxe-vakantie met een groep vrienden in Turkije in 2015. In een reactie op de website Diario de Cuba wordt op deze verrijking van het ‘nieuwe geld’ in Cuba gedoeld. ‘We zullen zien of de maatregelen tegen de verrijking zullen worden toegepast op allen of enkel gelden voor hen aan de onderkant. Al vele jaren hebben zij aan de top jachten, bankrekeningen en woningen in Europa’, aldus een reactie van een sitebezoeker onder het artikel van Orlando Freire Santana.

Toplaag
De Cubaanse autoriteiten hebben ook hun gewoonte nog niet verloren de eigen concepten en wijzen van regeren te exporteren. Denk aan de export van de guerrilla in de jaren zestig en het model ter controle van de samenleving zoals die van de Chavisten in Venezuela. President Raúl Castro veroordeelde nog onlangs in september tijdens de Conferentie van de Niet-Gebonden-Landen op het eiland Margarita in Venezuela de rijkdom in de wereld (verkregen door anderen natuurlijk). Volgens de Cubaanse regering ‘heeft de internationale economische orde door de grootmachten geleid tot een wereld waar 360 personen een jaarlijks rijkdom bezitten die even groot is als de inkomsten van 45% van de wereldbevolking.’ Men zou de generaalpresident zijn opinie moeten vragen naar zijn mening over de fortuinen die boven water komen in totalitaire samenlevingen als presidenten en andere machthebbers worden vervangen.

 

Bron
* Orlando Freire Santana op de website Diario de Cuba, 4 oktober 2016

Noten
* De teksten van de resoluties over de twee partijdocumenten: Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista en het Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 Conceptualización-Modelo-Economico-Social-Cubano-Desarrollo-Socialista.pdf
** Revolutionair Offensief: Fidel Castro rekende in 1960 met de particuliere onderneming af toen hij de grote bedrijven nationaliseerde. Daar kwam in 1968 de onteigening van alle kleine bedrijven, cafés, nachtclubs en winkels bij tijdens het zogeheten Revolutionair Offensief. 

Cubaanse dominee voelt ‘aanwezigheid van God’ bij gewelddadige haatacties in Panama

Baptistendominee Raúl Suárez, directeur van het Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr in Havana, ‘voelde de aanwezigheid van God’ tijdens de gewelddadige acties tegen Cubaanse dissidenten in Panama tijdens de Top van de Amerika’s. De gewelddadige acties waren opgezet door regimegezinde Cubanen, waaronder het voormalige hoofd van de Cubaanse inlichtingendienst in Venezuela, Alexis Frutos Weeden. Tijdens een actie bedoeld om een forumbijeenkomst van Castrocritici onmogelijk te maken, was ook de voormalige Minister van Cultuur en huidig adviseur van Raúl Castro, Abel Prieto, aanwezig. Hij liet weten dat erkenning van de Cubaanse oppositie vergelijkbaar is met ‘het legaliseren van Al Qaeada.’

Raúl Suarez

Raúl Suarez

Raúl Suárez, ook lid van het Cubaans parlement: ‘Ik voelde de aanwezigheid van God in Panama, toen ik deelnam aan de gerechtvaardigde strijd van hen die ‘het huis van gebed willen veranderen in een hol van misdadigers,’ aldus de regimegetrouwe dominee in een interview met de officiële website voor kunstenaars La Jiribilla. Hij prees de ‘oecumenische geest’ van de officiële Cubaanse delegatie waaronder ‘vertegenwoordigers van de christelijke studentenbeweging, de Episcopale kerk, de federatie van spiritisten, katholieke en baptisten zoals ik.’ (…) ‘Ik voel me een waardige deelnemer aan de civil society in Cuba, en daarom steunde ik de beslissing van onze delegatie niet te nemen aan gesprekken met dissidenten. Want de hele wereld weet wie hen produceerde, financierde en wie doorgaat met deze betalingen,’ aldus de dominee.

In kader: In Panama kwam het op 8 april jl. tweemaal tot een ‘treffen’ tussen Cubaanse dissidenten en aanhangers van het regime. De confrontaties speelden zich af aan de vooravond van de officiële opening van de Top van de Amerika’s, waar zowel president Obama als president Castro aan deelnamen. De officiële Cubaanse delegatie besloot zich tenslotte terug te trekken en niet aan de geplande fora deel te nemen o.m. vanwege de aanwezigheid van ‘terroristen’, ‘leden van de CIA’, ‘klootzakken’ en ‘wormen’.  Een van de aanvallers op een groep betogende Cubaans-Amerikaanse burgers en opposanten van het Castro-regime in Havana, was kolonel Alexis Frutos Weeden, hoofd van de Cubaanse geheime dienst in Venezuela. In Parque Porras viel hij met geweld uit naar Orlando Gutierrez, hoofd van het Democratische Directoraat. Bij de verstoring van een forumbijeenkomst waar dissidenten aan deelnamen, speelde oud-minister Prieto een hoofdrol

In kader:
In Panama kwam het op 8 april jl. tweemaal tot een ‘treffen’ tussen Cubaanse dissidenten en aanhangers van het regime. De confrontaties speelden zich af aan de vooravond van de officiële opening van de Top van de Amerika’s, waar zowel president Obama als president Castro aan deelnamen. De officiële Cubaanse delegatie besloot zich tenslotte terug te trekken en niet aan de geplande fora deel te nemen o.m. vanwege de aanwezigheid van ‘terroristen’, ‘leden van de CIA’, ‘klootzakken’ en ‘wormen’. Een van de aanvallers op een groep betogende Cubaans-Amerikaanse burgers en opposanten van het Castro-regime, was kolonel Alexis Frutos Weeden, hoofd van de Cubaanse geheime dienst in Venezuela. In Parque Porras viel hij met geweld uit naar Orlando Gutierrez, hoofd van het Democratische Directoraat. Bij de verstoring van een forumbijeenkomst waar dissidenten aan deelnamen, speelde oud-minister Prieto een hoofdrol.

Al Qaeda
Oud-minister Abel Prieto was in Panama aanwezig en verdedigde het geweld van leden van de officiële delegatie. Hij sprak o.a. met een verslaggever van het televisiekanaal Univisión 23 en maakte in dit interview duidelijk waarom de Cubaanse regering nooit zou overgaan tot erkenning van dissidenten. Prieto, op dit moment adviseur van president Castro, benadrukte dat deze ‘geen enkele wettigheid hebben’ en wees naar de ‘meer dan 2.200 burgerlijke organisaties in de civil society’* die Cuba op dit moment telt. Andere organisaties kunnen niet erkend worden omdat ze door vreemde mogendheden worden gefinancierd: ‘Als zij door vreemde mogendheden worden gefinancierd, kunnen ze niet gelegaliseerd worden, dat is een principieel element,’ aldus Prieto in het interview. De oud-minister van Cultuur, zei verder dat erkenning vergelijkbaar zou zijn met erkenning als burgerlijke organisatie van Al Qaeda’. En hij voegde er nog aan toe dat dit soort mensen in andere landen opgesloten zitten ‘in kooien, zoals in Guantánamo.’

De roep internationaal om meer 'civil society' maakt dat ook de Cubaanse autoriteiten deze term hanteren. De officiele Cubaanse delegatie - hierop de foto - wordt ook omschreven als civil society. De man die de punt van de Cubaanse vlag vasthoudt is dominee Suarez.

De roep internationaal om meer civil society in Cuba maakt dat ook de Cubaanse autoriteiten deze term nu volop hanteren. De officiële Cubaanse delegatie – hier op de foto op weg naar Panama – wordt ook omschreven als civil society. De man die de punt van de Cubaanse vlag vasthoudt is dominee Raúl Suárez.

Deel van het verleden
Publicist Haroldo Dilla Alfonso schreef na afloop van de Top van de Amerika’s in Panama op de website Diario de Cuba dat diegenen die zich in Panama hadden geschaard achter het regime in Havana bij de haatacties tegen dissidenten, de mogelijkheid verloren hadden deel uit te maken van de toekomst; ze waren ‘een deel van het verleden’ geworden. Hij zag hoe de officiële Cubaanse delegatie zich ‘absoluut onfatsoenlijk’ gedroeg en hij zag ‘het gespuis, de intolerantie, de bende, de agressie en de slechte manieren’ die zijn Cubaanse ziel kwetsten. En Dilla herinnert aan een eerdere uitspraak van blogger Yoani Sánchez, die enthousiast was over het idee dat in Panama de gelegenheid zich zou voordoen van een brede dialoog. ‘Maar ik heb me vergist. De Cubaanse regering is nooit geïnteresseerd geweest in een verdere dialoog buiten de eigen gevangenissen. Daarom schakelde ze een bende officieren in om het verloop van de Top te verstoren,’ aldus Dilla die het een belachelijk idee vindt dat hier sprake zou zijn van de (officiële) civil society want het waren in werkelijkheid ambtenaren, of oude informanten van de geheime dienst die al jaren hun rol spelen in staatsorganisaties. Dilla wijst op Abel Prieto, de adviseur van Raúl Castro en Miguel Barnet, de huidige voorzitter van de kunstenbond, die op een foto leuzen schreeuwt. ‘Dat deed hij trouwens nooit toen in Cuba homoseksuelen werden opgesloten uit naam van de revolutionaire moraal.’ Hij betreurt het ook dat de coördinatoren van Cuba Posible, Roberto Veiga en Lenier González, besloten de conferentie te verlaten. Veiga en González zijn de voormalige medewerkers van kardinaal Jaime Ortega die eerder het veld moesten ruimten. ‘Ooit bezetten zij een authentieke plek in het maatschappelijk middenveld,’ aldus Dilla.

Linken
* Officieel Cuba trekt zich terug van fora in Panama, deze Cubaweblog van 9 april 2015
* Het interview met Abel Prieto over dissidenten en Al Qaeda
* De website van het Centro Martin Luther King

Noot

Hermanos de Causa

Hermanos de Causa

Gisteren werd opnieuw duidelijk hoe weinig onafhankelijk de zogenaamde regime-organisaties, die zich civil society noemen, in werkelijkheid zijn. Het Agentschap voor Rapmuziek / La Agencia Cubana de Rap (ACR) schrapte gisteren de namen van de rappers Soandry del Río (Hermanos de Causa) en Raudel Collazo (Eskuadrón Patriota) uit haar catalogus. De formele reden luidt dat zij hun inkomsten niet hadden gemeld aan deze staatsinstelling. De rappers waren in Panama op uitnodiging van niet-gouvernementele organisaties, en namen deel aan een concert van dissidente muzikanten.

Hoge Cubaans officier betrokken bij geweld tegen Cubaanse opposanten in Panama

De voorzitter van de regimegetrouwe schrijversbond UNEAC, Miguel Barnet, heeft in Panama kritiek geuit op de aanwezige Cubaanse politieke opposanten die ‘erop uit waren ons te vernederen en dat laten wij niet gebeuren.’
Verder blijkt het hoofd van de Cubaanse geheime dienst in Venezuela, Furton Weeden, actief betrokken te zijn bij de gewelddadige botsing op donderdag jl. tegen demonstrerende Cubanen in Panama-Stad.

Miguel Barnet spreekt de journalisten toe

Miguel Barnet spreekt de journalisten toe

Barnet klaagde over het feit dat zijn officiële delegatie niet kon deelnemen aan de bijeenkomst met de aanwezige staatshoofden. ‘Men zegt dat we geaccrediteerd moeten zijn maar we hebben die geloofspapieren ook.’ Barnet wees er op dat er in de diverse bijeenkomsten waar hij aanwezig was intensief was gewerkt aan de totstandkoming van een document ‘bedoeld om aan de staatshoofden aan te bieden’’ Op de vraag van een journalist over het Cuba dat hij in Panama vertegenwoordigt dat van Raúl Castro is, zei hij: ‘Ik ben een Cubaan die trots is op zijn land, ik ben geen schandelijke Cubaan, ik ben van het Cuba van Raúl en Fidel’.

Kolonel Frutos Weeden valt uit naar Orlando Gutierrez, leidt van het Democratic Directorate

Kolonel Frutos Weeden valt uit naar Orlando Gutierrez, leidt van het Democratic Directorate

Gewelddaden
Een van de aanvallers donderdag jl. op een groep betogende Amerikaanse burgers en opposanten van het Castro-regime in Havana, is kolonel Alexis Frutos Weeden, hoofd van de Cubaanse geheime dienst in Venezuela. In Parque Porras viel hij met geweld uit naar Orlando Gutierrez, hoofd van het Democratische Directoraat.

Kolonel  Alexis Frutos Weeden, leider van de Cubaanse geheime dienst in Venezuela in gesprek met Venezolaanse officieren

Kolonel Alexis Frutos Weeden, leider van de Cubaanse geheime dienst in Venezuela in gesprek met Venezolaanse officieren

Juan Reynaldo Sánchez, die tussen 1968 en 1994 de persoonlijke lijfwacht was van Fidel Castro en in 2008 het eiland ontvluchtte, schrijft dat Frutos Weeden in Venezuela belast was met het toezicht op de gezondheidssituatie van president Chávez en het toezicht op de medische expeditie van de Cubanen in het land.

Protest in Santiago de Cuba

Protest in Santiago de Cuba

Protest in Santiago de Cuba
Vrijdag kwamen in Santiago de Cuba 60 leden van dissidentengroepen bijeen voor een parallelle Top van de Amerika’s. O.a. werd het geweld tegen Cubaanse politieke activisten in Panama veroordeeld.

Link
* Juan Reynaldo Sánchez: Wie is de sterke man van de Cubaanse inlichtingendienst in Venezuela? 27 mei 2013 (Spaanstalig)

Cubaanse schrijver Rafael Alcides verlaat schrijversbond

De Cubaanse dichter Rafael Alcides heeft in een brief aan Miguel Barnet, de voorzitter van de officiële schrijversbond UNEAC, zijn lidmaatschap opgezegd. In de opzeggingsbrief zat ook een ontvangen herdenkingsmedaille. Alcides nam de beslissing nadat herhaaldelijk bleek dat zijn boeken Cuba niet mogen binnenkomen, noch via de douane, noch via de post. ‘Dat staat gelijk aan een verbod op mijn activiteiten als schrijver en daarom bedank ik voor de UNEAC,’ schrijft Alcides in zijn brief aan Barnet. Alcides was in de jaren zestig een van de oprichters van de schrijverbond.

Rafael Alcides

Rafael Alcides

De site Diario de Cuba beschikt over een afschrift van de brief. Alcides verwijst in de brief ook aan zijn herinneringen en ‘de goede vrienden die in in de UNEAC ontmoette, de kostbaarheden van mijn jeugd. Die resten mij van de grote droom die verder is vernietigd. Ook denk ik aan de mensen die ik mag hoewel ze anders dan ik denken, maar die niet meer de moed hebben mij te bezoeken,’ aldus de dichter die deel uitmaakte van de kunstenaarsbeweging uit de jaren vijftig.

Kritische blogger
rafael-alcides-Conversaciones-con-Dios-i1n9923999Alcides vrouw, de blogster Regina Coyula, zegt op Facebook dat onder de boeken die Spaanse uitgevers per post toezonden, ook het boek was waarvoor haar man de kritiekprijs van het eiland ontving. In juni meldde Coyula dat vier boeken van haar man bij terugkeer van haar bezoek uit Peru door de douane in beslag werden genomen. Rafael Alcides (81) publiceerde o.a. gedichtenbundels Agradecido como un perro, Nadie, La pata de palo, Y se mueren y vuelven y se mueren, Noche en el recuerdo, Memorias del porvenir, Libreta de viaje, Por una mata de Pascuas en El anillo de Ciro Capote. Kortgeleden publiceerde de uitgeverij in Sevilla Renacimiento zijn gedichtenverzameling Conversaciónes con Dios / Gesprekken met God.

Regina Coyula

Regina Coyula

Link
* Blog La Mala Letra van Regina Coyula

Raúl Castro: ‘Ik ben een absolute tegenstander van unanimiteit’

Generaal Raúl Castro ‘waardeert’ de meningsverschillen die tijdens de debatten op het congres van de kunstenaarsbond UNEAC (Unión de Escritores y Artistas) op 11 en 12 april naar voren kwamen. ‘Ik ben een absoluut tegenstander van unanimiteit’, zei hij tegen het persbureau Prensa Latina. De buitenlandse media werden bij alle debatten geweerd.

Zaterdag sloot president Castro het kunstencongres af, rechts van hem vice-president Diaz-Canel

Zaterdag sloot president Castro het kunstencongres af, rechts van hem vice-president Diaz-Canel, links voorzitter van de UNEAC, Miguel Barnet

Raúl Castro zei, ondanks zijn drukke agenda, diverse discussies te hebben bijgewoond. ‘Het was goed dat iedereen naar voren kon brengen wat hij dacht, hoewel ik het er niet altijd mee eens was, respecteer ik hen die met mij van mening verschillen, want ik ben een absolutie tegenstander van de unanimiteit. Hij sprak ook zijn vertrouwen uit in het  recent verkozen bestuur van de UNEAC en riep het bestuur op de kwesties die aan de orde zijn geweest ‘met geduld te bespreken en op de meest democratische wijze die mogelijk is.’

Cartoonist Ariws , nu ook ebstuurslid van de UNEAC

Werk van cartoonist Aris , nu ook bestuurslid van de UNEAC

Barnet’s ploeg
De UNEAC herverkoos Miguel Barnet als voorzitter van de UNEAC. Hij omgeeft zich met een aantal vertrouwelingen zoals Luis Morlote, ex-leider van een staats agentschap voor popmuziek Asociación Hermanos Saíz, de journalist Pedro de la Hoz, een official van de partijkrant Granma, Digan Guerra, directeur van een koor en de cartoonist Arístides Hernández (ARIS).

UNEAC – Moncada
Barnet zei vrijdag bij de opening van het congres dat de kunstenbond UNEAC de ‘Moncada van de cultuur’ is. ‘Wij belegerden de barakken van de onwetendheid, de middelmatigheid van een verminkend cultureel kolonialisme. Wij moeten consequent doorgaan want in 1961 begon een nieuw nooit eerder geschreven hoofdstuk voor de Cubaanse schrijvers en kunstenaars.’ Barnet concludeerde dat ‘er nergens op deze wereld een organisatie als de onze (UNEAC) bestaat, die de artistieke en intellectuele voorhoede in alle sectoren bijeenbrengt.’ De aanval op de Moncadakazerne, de op een na belangrijkste kazerne van dictator Batista, vond in 1953 plaats en kostte 86 personen het leven. De guerrilla-operatie onder leiding van de gebroeders Castro was een militair fiasco, maar gaf de 26e Julibeweging een nationaal podium.

Linken
* Cubadebate met de toespraak van vice-president Diaz Canel: ‘De keus gaat nog steeds tussen barbarij en socialisme’
* De openingstoespraak van het UNEAC Congres door Miguel Barnet

Schrijversbond UNEAC vreest opvattingen leden over veranderingen

De officiële kunstenaarsbond UNEAC is bezorgd over bepaalde opvattingen onder haar leden die ‘het begrip voor het proces’ bedreigen (bedoeld worden de hervormingen van Raúl Castro, red) en die afwijken van de opvattingen die het regime toestaat.’ Film-, radio- en televisiemakers tonen zich in toenemende mate kritisch en eisen bovendien een grotere toegang van de bevolking tot internet. De harde kritiek van bariton Ulises Aquino is inmiddels beantwoord door een regimegetrouw weblog. Cambios de Cuba noemt Aquino’s kritiek ‘diskrediet van de staat en de Cubaanse Communistische Partij.’

De viering van het 50-jarige jubileum van de Scrhijverbond met Raul castro in het midden en links Abel Prieto, toenmalig Minister van Cukltuur en rechts Miguel Barnett, de voorzitter van de UNEAC

De viering van het 50-jarige jubileum van de schrijversbond met Raúl Castro in het midden en links Abel Prieto, toenmalig Minister van Cultuur en rechts Miguel Barnet, de voorzitter van de UNEAC

De Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) erkent bezorgd te zijn over ‘de verspreiding’ van andere opvattingen onder leden, ander dan die worden goedgekeurd door het regiem. De bond eist in het zicht van het 8ste congres van de UNEAC, dat in april wordt gehouden, ‘een frontale aanval tegen de verspreiding onder ons van ideeën die de identiteit, het gevoel van saamhorigheid en tegen het begrip voor het historisch proces dat ons gebracht heeft tot waar we nu zijn en het denken aan de toekomst.’ De partijkrant Granma schreef op 8 februari over ‘verschillende intellectuelen die vaak stiekem en soms zelf openlijk, extreme opvattingen ontvouwen, gebaseerd op modellen van buiten om zelf terrein te winnen.‘ De krant noemt geen namen.

Oppervlakkig en banaal
In bepaalde delen van de samenleving wordt, aldus Granma, een banaal en oppervlakkig concept van cultuur gepredikt, terwijl men aan de andere kant praktijken constateert ‘die afbreuk doen aan de waarden van de traditionele volkscultuur,’ aldus de verklaring. Nog voor het UNEAC-congres begonnen is, constateert Granma ‘dat er een consensus bestaat over de wijze waarop de agenda van de bijeenkomst over het compromiso van schrijvers met de economische en sociale transformaties, die voortkomen uit de invoering van de Richtlijnen van het Congres van de Partij’ er uit moet zien.

Toegang tot internet
Tijdens diverse vergaderingen, die nu voorafgaan aan het congres in april, worden aardsere zaken aan de orde gesteld en wordt bijvoorbeeld geëist dat ‘de bevolking meer mogelijkheden tot internetgebruik krijgt en tot die technologische middelen, die men op dit moment overal ter wereld als gereedschap voor de arbeid van kunstenaars gebruikt.’ Leden van de UNEAC wijzen er ook op voorzichtig om te springen met de economische maatregelen die men in het land invoert. Effecten moeten worden voorkomen als kortgeleden toen na de vrijlating van de verkoop van auto’s, de prijzen tot astronomische hoogte stegen.

Directeur en bartion van de Opera de la Calle, Ulises Aquino

Directeur en bariton van de Opera de la Calle, Ulises Aquino

Diskrediet van de staat en de partij
De directeur van de Opera de la Calle, Ulises Aquino, heeft in een artikel dat via internet werd verspreid de UNEAC ervan beschuldigd een ‘instrument van politiek denken’ te zijn en geen tegenwicht te vormen voor de aspiraties van de staat en de kunstenaars. Afgelopen weekend verscheen een reactie op de officiële weblog Cambios en Cuba, die Aquino beschuldigde van een ‘contrarevolutionaire media-actie’. Ulises Aquino: ‘De UNEAC van nu is een schaduw  van die waarover veel van zijn oprichters hebben gedroomd. Het is de weerspiegeling van de werkelijkheid van de natie. Het is een instrument van politiek denken dat er niet in slaagt zich aan te passen of te verzoenen met de nieuwe tijden.’ (…) ‘Een moment van grotere weerloosheid zoals kunstenaars nu meemaken, heeft zich nog niet eerder voorgedaan. Zij die ons leiden, representeren ons niet.’ Aquino beschuldigt ook de communistische partij: ‘De Partij gebruikt haar (de bureaucratie) met zijn kandidatencommissies om de onaangepasten te omzeilen ten gunste van hen die zich aanpassen en gehoorzamen’. De weblog Cambios en Cuba constateert dat Aquino een ‘zeker objectief ideologisch doel wil bereiken namelijk ‘diskrediet van de staat en de Communistische paritij van Cuba.’

logouneac2011-50jaar Linken
* Commentaar Granma, 8 februari 2014: Viejos reclamos, nuevas misiones
Website Diario de Cuba met de kritische tekst van Ulises Aquino: ‘La UNEAC no funciona como contrapeso entre las aspiraciónes de los artistas y las del Estado’.
De teksten van Aquino zijn tot nu toe niet integraal beschikbaar.
* Cambios en Cuba over de uitspraken van Ulises Aquino.

Cubanen nemen afscheid van Carlos Manuel de Céspedes

Zaterdag hebben honderden Cubanen afscheid genomen van priester en intellectueel Carlos Manuel de Céspedes, een invloedrijke en soms ook omstreden persoonlijkheid binnen de katholieke kerk in Cuba van de afgelopen tientallen jaren. Céspedes stierf een dag eerder op 77-jarige leeftijd en werd begraven op het kerkhof Colón in Havana. De kerkdienst vond plaats in de kerk van de Augustinus waar Céspedes de afgelopen jaren parochiepriester was.

cespedesopwegnaarhetkerkhofDe requiemmis werd opgedragen door kardinaal Jaime Ortega, aartsbisschop van Havana. Namens de Cubaanse autoriteiten was de voorzitter van de Nationale Assemblee, Esteban Lazo, en het hoofd van het Bureau voor Godsdienstzaken van de partij aanwezig. Ook de voormalige parlementsleider Ricardo Alarcón woonde de mis bij. Op het graf lagen bloemen van de Cubaanse president Raúl Castro, de voorzitter van de officiële kunstenaarsbond Miguel Barnet en de leider van het nationale Ballet, Alicia Alonso.

Passie voor Cuba en de kerk

Passie voor Cuba en de kerk

Passies
Céspedes werd op 16 juli 1936 geboren in Havana. Hij zei enkele jaren geleden in een televisie-interview dat hij twee passies kende: ‘Cuba en de kerk. Dat heb ik altijd gezegd en dat is zo.’ De Cubaanse staatsmedia meldden de dood van Céspedes zaterdag en zeiden dat ‘hij zijn leven aan de katholieke kerk en zijn land’ had toegewijd. Carlos Manuel de Céspedes studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit van Havana en later theologie in Rome waar hij in 1961 tot priester werd gewijd. Hij keerde in 1963 naar Cuba terug waar de spanningen tussen de katholieke kerk en de Cubaanse revolutie na de overwinning van Fidel Castro in 1959 sterk waren opgelopen. Tussen 1966 en 1970 was hij rector van het San Carlos and San Ambrosioseminarie in Havana. En later werd hij vicaris van het aartsbisdom.

Literatuur
In de intellectuele wereld van Cuba was hij een geziene persoon, schreef enkele novelles en andere publicaties o.a. over de relatie tussen de religieuze santeriabeweging en het katholicisme. In 2006 werd hij toegelaten als lid van de Cubaanse Academie van Letterkunde.

Wantrouwen
Céspedes was met name bij Cubanen in het buitenland omstreden vanwege zijn vergevingsgezindheid tegenover het regime. In 2011 zei hij in een interview voor de Cubaanse televisie dat de verantwoordelijkheid voor de spanningen tussen de kerk en het regime in de jaren zestig een verantwoordelijkheid van beiden was. ‘Cuba was geen uitzondering onder de marxistische regeringen. In alle landen waar marxisten de macht hadden waren er vanuit orthodox standpunt conflicten met de kerken, katholiek en niet katholiek.’ De actuele relatie tussen de katholieke kerk en de Cubaanse regering noemde hij ‘volledig normaal’ en ‘beter dan in veel landen’.

umaplas-umap-unidades-militares-de-ayuda-a-la-produccion-establecidas-en-la-decada-de-1960, tussen65en 68 (2)De ‘zone van comfort’ van Céspedes
De website Diario de Cuba (Spaanstalig) publiceerde een niet eerder gepubliceerd gesprek tussen Abel Sierra Madero en Carlos Manuel de Céspedes o.a. over de crisis van de waarden, Ernesto Che Guevara, de hervormingen van de regering en de politiek van seksuele diversiteit in Cuba en de Umaps (Unidades Militares de Ayuda a la Producción). Umaps waren de strafkampen voor gelovigen, kunstenaars en Jehova’s getuigen. Sierra Madero constateert dat sommige vragen de ‘zone van comfort’ van Carlos Manuel de Céspedes leken te verstoren. De gesprekken dateren van 2003 en 2012 en het deel over de Umaps, waar dominees en priesters door de gebroeders Castro werden opgesloten voor een heropvoeding volgt hier.

Strafkampen
Dat van de Umaps is voorbij en ik ga er niet over spreken. Niet me jou en met niemand. Wat daar gebeurde was smerig, vergeef me de uitdrukking (mierda!), en ik wil het niet ophalen want het stinkt. Ik ga het niet oprakelen. Daar deed zich van alles voor, slecht gedrag, misverstanden, maar ik ga daar niet over praten want het zal zich niet herhalen. Zeker hier zal het zich niet opnieuw voordoen.’

Maar u zegt te geloven in de vorming van een historisch bewustzijn? Hoe kun je zo zeker zijn dat dit niet terugkeert?’’
‘Ik heb je gezegd wat ik wilde zeggen en ik geloof dat dit voldoende is. Het is een feit dat het leven voor sommigen die in de Umaps zaten, kapot is gemaakt, anderen koesteren minder wrok, maar hebben verdriet. En weer anderen hebben geaccepteerd en vergeven. Kardinaal  Ortega zat in een Umap-kamp en hij spreekt er met sereniteit over. Ik begrijp dat je moet vergeven, maar vergeten kan niet. Er zijn zaken rond de Umaps die we niet kennen en bedenk dat Cuba op dit moment te maken heeft met andere machtscentra en andere concepties. Ik heb veel bewondering voor Che, maar ik weet dat, wanneer ik Che toen gekend had, de gesprekken met hem hierover hard zouden zijn geweest. Wie weet, was ik ook in een Umap terechtgekomen.’ (lacht)

Linken
* Televisie-interview met Céspedes García door Amaury Pérez Vidal  (40 minuten)
* Beelden van de begrafenis van De Céspedes, zaterdag jl

Abel Prieto:´Zonder socialisme wordt Cuba karikatuur van zichzelf´

Abel Prieto, voormalig Minister van Cultuur en adviseur van generaal Raúl Castro, heeft tijdens een bijeenkomst met studenten, gevraagd het socialisme te verdedigen, want als Cuba ‘dat verliest’ zal het land veranderen in ‘een karikatuur van zichzelf.’ Dit meldt een provinciale krant van de provincie Girón.

Abel Prieto (links) en Raul Castro

Abel Prieto (links) en Raul Castro

Prieto: ‘Men moet weten hoe onze natie functioneert en waarom we het socialisme moeten verdedigen, want als we dat verliezen, veranderen we in een vage natie, een karikatuur van het land,´ aldus Prieto in Matanzas. Hij eiste van toekomstige opvoeders dat die verknocht blijven aan het werk van José Martí. ´Een Cubaanse opvoeder is onbestaanbaar zonder het werk van Martí, die hij moet lezen, zich toe-eigenen en zorgen dat hij altijd in onze schoollokalen aanwezig is, in het dagelijks contact met onze studenten en leerlingen. Men moet Martiano /  volger van Martí zijn,´ aldus Prieto.

Meer dan versiering
Hij deed de uitspraken tijdens een ´bijeenkomst van de generaties´ aan de Universiteit voor Pedagogische Wetenschappen Juan Marinello Vidaurreta in Matanzas in aanwezigheid van Miguel Barnet, voorzitter van de Cubaanse Kunstenaarsbond UNEAC. ´Cultuur is geen boekenwijsheid en is meer dan versiering,´ aldus Abel Prieto. ´Het is schepping, een kracht die ons onderwijst. Cultuur en identiteit zijn concepten die duiden op vooruitgang.´
Het denken van de bekende Cubaanse onafhankelijksstrijders José Martí. is langzamerhand de plaats gaan innemen van de marxistisch-leninistische filiosofie in Cuba, maar het Martiaans denken is onder jongere generaties weinig populair. Op de website Diario de Cuba staat een reactie van een Cubaan die onderwijzer was in Cuba en ‘ik heb het land verlaten juist omdat ik op zoek was naar de rechten en vrijheden die José Martí.voorstond, maar die er in Cuba niet waren en er niet zijn. Ik denk dat deze Prieto, adviseur van de dictatuur, José Martí.nooit gelezen heeft.´ In de officiele Cubaanse publicaties van de werken van José Martí worden diverse van zijn uitspraken o.a. over individuele vrijheden, de rol van de machthebbers en de bureaucratische aspecten van het socialisme weggelaten. Op die manier is de vrijheidsstrijder Martí – door Cubanen over het algemeen zeer gerespecteerd – door het regime geannexeerd wordt zijn gedachtegoed gecontroleerd.

Bron
* Diario de Cuba