Cubaanse media onmachtig de crisis in Venezuela te verklaren

De Cubaanse regering is in groeiende mate bezorgd over het toenemende isolement waar de Venezolaanse regering van Nicolás Maduro in terecht is gekomen. Eind maart nam het Venezolaanse Hooggerechtshof alle grondwettelijke bevoegdheden van de Nationale Assamblee, het parlement, over. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) vergeleek de stap met een coup tegen zichzelf. Peru riep zijn ambassadeur in Caracas terug uit protest tegen wat het land omschreef ‘een schaamteloze breuk met de democratische orde’. Ook Chili, dat in tegenstelling tot de meeste Zuid-Amerikaanse landen een linkse president heeft die terughoudend is met kritiek op Maduro, heeft zijn ambassadeur terug geroepen voor overleg. Mexico riep Venezuela op ‘de democratische orde te herstellen’. Ook Brazilië, Argentinië, Colombia, Panama, Guatemala en Canada spraken hun bezorgdheid uit. Een dag later draaide het hooggerechtshof in Venezuela het besluit om het parlement buiten spel te zetten, weer terug. Ook president Maduro drong daar toen op aan. Het onheil was toen echter al geschied.

maduro-raul-castro-havana

Maduro en Castro in Havana

De gecontroleerde media in Cuba kunnen met moeite het dreigende isolement van Venezuela in Latijns-Amerika uitleggen. Het land was immers, zeker onder Maduro’s voorganger Hugo Chávez samen met Cuba, de fakkeldrager van de revolutie in dit continent. Het dagblad Juventud Rebelde, publiceerde op 6 april een ooggetuigeverslag van een medewerker in Caracas. Zij beschrijft zich te bevinden in een land zo rijk aan natuurlijke grondstoffen dat nu lijdt onder de consequenties van ‘een economische oorlogvoering en zijn trouwe bondgenoot de media.’ En de journaliste stelt zich de vraag hoe het mogelijk is dat Venezuela schietschijf is geworden in een oorlog op leven en dood.

venezuela-jeugd-bolivariana

Steun voor Maduro van de Bolivariaanse jeugdbeweging in Venezuela

Verdeling van machten
Eerst moet worden uitgelegd dat deze ‘oorlog op leven en dood’ niet gericht is tegen Venezuela maar tegen het regime. Vervolgens moeten de arrestaties van politieke tegenstanders verklaard worden en de weigering om de kalender van de verkiezingen te accepteren, die de meerderheid van de Venezolanen wilde. Daarmee stuitte president Maduro op een van de fundamenten van de rechtstaat: de verdeling van de machten. De chavistische autoriteiten hebben door het onmogelijk maken van wetgevende arbeid van de Nationale Assemblee, een genadeslag toegebracht aan de scheiding der machten zoals die bestaat in elke staat die zich democratisch noemt. En zulk gedrag leidt onherroepelijk tot de vijandschap van een overgroot deel van de naties in Latijns Amerika, verbonden in de Organisatie van Amerikaanse Staten / Organización de Estados Americanos (OEA).

assambleanacional

Nationale Assemblee in Cuba

Geen scheiding der machten
Voor het regime in Cuba heeft de scheiding van de machten geen enkele betekenis. Daar lopen de wetgevende activiteiten en uitvoerende taken door elkaar heen en worden in dezelfde ruimte van de Asamblea Nacional del Poder Popular even gemakkelijk door de regering als door de volksvertegenwoordigers uitgeoefend. En wat de rechterlijke macht betreft, bezit in elk geval de allergrootste meerderheid een lidmaatschapskaart van de regerende communistische partij, de enige partij die is toegestaan.

grondwet-Guaimaro-10 april 1869

De grondwet van Guáimaro was een wettekst opgesteld door jonge stedelijke rebellen uit het Cubaans verzet tegen de Spaanse machthebbers tijdens de Tienjaren Oorlog tussen 1869 tot 1878. De wet was een reactie op de alleenmacht van Carlos Manuel de Céspedes, eigenaar van suikerrietplantages die op 10 oktober 1868 in de provincie Oriente de onafhankelijkheid van Cuba had uitgeroepen. Hij zou, aldus zijn jonge rivalen in de strijd om de onafhankelijkheid, zijn grondgebied leiden als ‘een Spaanse koloniale gouverneur’. De jonge rebellen vormden hun eigen Revolutionair Comité en verwierpen het conservatisme van Céspedes en zijn claim op het leiderschap. Zij kwamen bijeen in Guáimaro, provincie Camagüey. Een van hun leiders was de jonge radicale advocaat Ignacio Agramonte. Hij zei: ‘Wij, Camagüeyanen zijn vastbesloten niet afhankelijk te willen zijn van welk type dictatorschap dan ook, noch het voetspoor te willen volgen van de eerste autoriteit van het departement Oriente’. (bedoeld wordt De Céspedes, redactie). Het Revolutionair Comité kondigde ook aan dat in de gebieden die zij controleerde ‘de militaire macht onderworpen is aan de burgerlijke macht en dat de autoriteit van de laatste ingeperkt wordt door de Rechten van de Mens.’

Grondwet van Guáimaro
Juist deze maand op 10 april 1869 is het 148 jaar geleden dat de strijders voor de Cubaanse onafhankelijkheid bijeenkwamen in het plaatsje Guáimaro (provincie Camagüey) om de eerste grondwet van de Republiek op te stellen. Een Magna Charta waarin de scheiding der machten werd vastgelegd als basis voor de regering. En in 1873 bleek dat dit functioneerde met het terugtreden van president Carlos Manuel de Céspedes op instigatie van het Huis van Afgevaardigden. (zie ook kader) De officiële media hebben de gewoonte bij de herdenking van deze gebeurtenis te wijzen op het feit dat Carlos Manuel de Céspedes slachtoffer werd van verraad of een staatsgreep. Men verzwijgt echter te melden dat het handelen van de Kamer van Afgevaardigden een reactie was op zeker dictatoriale trekken van de president. Het optreden van de Kamer van Afgevaardigden was in overeenstemming met de geest van de liberaal-democratische opvattingen van de mannen die in 1868 de jungle introkken. Die geest lag ten grondslag aan onze nationaliteit. Deze houding karakteriseerde ons lang voordat de ideeën van socialisten of marxisten ontstonden.

luis-almagro-oas

Luis Almagro

Verzwijgen
Het gezichtspunt van de naar Caracas gestuurde journaliste van Juventud Rebelde past precies in het frame dat het Cubaans regime rond de situatie in Venezuela maakte. Volgens die invalshoek is alles niet meer dan een obsessie van de secretaris-generaal van de OAS, Luis Almagro die de orders van Washington uitvoert om de Bolivariaanse revolutie te vernietigen. Die aanpak om alles weer te geven in zwart-witte tinten en niet de nuances te zien, vernietigt de geloofwaardigheid van de officiële pers. Deze media verwijzen bijvoorbeeld naar ‘een groep van landen die een minderheidspositie innemen’ in een verwijzing naar de landen in de regio die de bijna-staatsgreep in het vaderland van Simon Bolívar durfden te bekritiseren. Tevergeefs moeten de lezers van de partijkant Granma of Juventud Rebelde zoeken naar de namen van die landen die deel uitmaken van ‘die groep van landen met een minderheidspositie.’ Hoe zouden zij anders de Cubaanse lezers moeten uitleggen dat ook een linkse regering, zoals de democratisch linkse regering van Chili en in niets onderworpen aan Washington, zich aansloot bij de eisen van de OAS tegen de regering van Maduro?.

Bron
* Orlando Freire Santana op de website Diario de Cuba, 10 april 2017

Link
* In De Wereld Morgen van 7 april verscheen een analyse van de ‘Diplomatieke oorlog in Latijns-Amerika’. De auteur Guido De Schrijver schaart zich volledig aan de zijde van president Maduro en verdedigt de harde vervolging van leden van de oppositie in Venezuela. Hij spreekt niet over de scheiding der machten, maar over ‘de clash der machten’.

Hugo Chávez, geleid door hekserij en santeria

Eind 2012 begon de Venezolaanse journalist David Placer zijn onderzoek naar de verwevenheid van de voormalige Venezolaanse president Hugo Chávez met de magische wereld van hekserij en de Cubaanse santeria. Geruchten over Chávez die zich zou omringen door tovenaars en santeriapriesters uit Cuba, deden al veel langer de ronde. De oppositie, zijn ex-vrienden en ex-ministers beweerden dat Chávez deze spirituele loopbaan was begonnen om de politieke macht te behouden en om de burgers en zijn kiezers te betoveren.

hugo-chavez-24022012-terug-naar-havana-voor-behandeling

Op 24 februari 2012 gaat Hugo Chávez opnieuw naar Cuba voor een chemobehandeling

Maar de werkelijkheid bleek nog waanzinniger dan de geruchtenstroom. Placer sprak met 60 intimi van Hugo Chávez; zijn minnaressen, ministers, vrienden, medewerkers uit het leger en zelfs getuigen uit de hoogste kringen van Chávez’ hiërarchie. Nu is het boek verschenen Los brujas de Chávez / De heksen van Chávez, magie als voortzetting van de politiek, verschenen. Behalve de gesprekken met intimi van Chávez, bevat het boek ook foto’s van de vertrekken in het presidentieel paleis waar de seances plaatsvonden en is een brief opgenomen waarin een heks de dood van Chávez voorspelt. Placer reisde het halve land door en bezocht de bronnen waar Chávez baadde om verlost te worden van zijn negatieve energie en hij sprak met de heksen die hem geselden en de priesters die hem deden terugkeren naar zijn katholieke wortels.

 

hugo-chavez-santeria-altaar2

Santeria-altaar in Venezuela met de beeltenis van Chávez en andere heiligen

Cubaanse invasie
Evenals de Venezolaanse artsen en militairen die zich verzetten tegen de invasie van Cubaanse collega’s in hun land, begonnen ook de Venezolaanse santeriapriesters of babalawos te klagen over het feit dat Cubaanse santeros hun werk afpakten. De spirituele neigingen van Hugo Chávez hadden ook gevolgen voor het land. Chávez begon zijn spirituele loopbaan met het kaartlezen toen hij de samenzwering ging voorbereiden die uiteindelijk leidde tot de mislukte staatsgreep van 1992. Cristina Marksman, zijn eerste priesteres, had hem voorspeld dat hij voor zijn 60ste zou overlijden én dat hij president zou worden. Als toenmalige leider van de militaire staatsgreep verspreidde Chávez die voorspellingen onder zijn intimi, zijn geliefde, zijn vrienden en de samenzweerders die bij zijn couppoging betrokken waren. Zij waren er getuige van hoe het leven van de president sinds die tijd getekend werd door die voorspellingen. Maar als je 30 jaar bent is de dood veraf. Toen de kanker zich openbaarde in het leven van de president, herinnerden zowel zijn geliefde, vrienden en compañeros zich de voorspelling van Marksman.

chavez-Salón del palacio presidencial donde se celebraban sesiones de espiritismo

Salon in het presidentieel paleis waar de seances plaatsvonden

Leger van santeriapriesters
De bijgelovige Chávez raadpleegde vanaf dat moment elke keer als hij een belangrijke reis maakte of een belangrijke afspraak had, de kaarten. Later begon hij de geesten op te roepen van bevrijders als Bolívar, Zamora en Maisanta, zijn revolutionaire overgrootvader. Hij bezocht de berg Sorte* en zocht de hulp van inheemse sjamanen. In de eerste jaren van zijn presidentschap ging Chávez ook steeds vaker naar Cuba. Ook hoge militairen en ministers vergaderden in Cuba. De politieke toenadering en de culturele uitwisseling leidden tot een toestroom van santeriapriesters in Venezolaanse staatsbedrijven, ministeries, provinciebesturen en in de hogere regionen van de strijdkrachten. Zo’n invasie had geen ander doel dan de controle van de politieke besluitvorming in Venezuela. Raúl Baduel, voormalige persoonlijke vriend en later gevangene van Chávez en ex-Minister van Defensie heeft daar geen twijfel over: ‘Het was een plan van Fidel Castro, die gebruikmakend van het bijgelovige karakter van Chávez, de hoogste sferen van de macht volpropte met deze raadgevers die de decisionmakers moesten controleren en hun chefs in Cuba moesten informeren.’

chavez-Chávez junto a su amante (izquierda), y su bruja (en el centro)

Chávez met zijn geliefde (links) en zijn heks in het midden

Lijk van Simón Bolívar
Toen steeds meer medewerkers van de Cubaanse geheime dienst naar Venezuela kwamen, aldus de voormalige Minister van Defensie, die gevangen zat in de gevangenis van Ramo Verde, nam ook de invloed van de santeria in het land fors toe. De religie van een minderheid kreeg steeds meer invloed in alle sectoren van de samenleving, maar vooral onder de volgelingen van het Chávez en de mannen aan de top Het chavisme stortte zich ongeremd in de wereld van de magie en de santeria. Hoogtepunt was de opgraving van het lijk van Simón Bolívar. Op dat moment verdubbelde ook de diefstal van stoffelijke resten op kerkhoven in Venezuela. Rituele priesters maken gebruik van menselijke botten om de gunsten van de doden af te smeken. Maar de groei van deze religie betekende ook de neergang van het chavisme en Chávez. De president werd ziek en velen zagen zijn dood op 5 maart 2013 als de wraak van Bolívar of van andere orisha’s / heiligen omdat het heilige graf van De Bevrijder / El Libertador Bolivar was ontheiligd. De cultus rond Bolívar is in Venezuela een andere pseudoreligie.

chavez-la capilla “Santo Hugo Chávez”

Kapel van de Heilige Hugo Chávez in Caracas

Voortleven
Chávez is dood maar zijn geest leeft voort, aldus de chavistas en Nicolás Maduro, die het bijgelovige karakter van zijn politieke vader erfde. Chávez houdt hen in de gaten en volgt hun stappen. Misschien leeft hij nog en klampt zich vast aan de macht voor de allerlaatste magische ingreep want heksen, santeros, spiritisten en politici zijn lichtgelovig en bijgelovig en blijven invloed hebben in Venezuela.

cover-los-brujos-de-chavezBron
* Huffington Post, 20 mei  2016
Link
* Video over de kapel van Hugo Chávez: tussen de aanbidding en de polemiek, 5 minuten 37.
O.a. een gesprek met de kosteres van de kapel Elizabeth: ‘Wij missen onze Commandante Santo Hugo Chávez zeer. Alle dagen vragen we hem en God dat zij Maduro helpen.’


Noot

* De berg Montaña de Sorte in Venezuela is een religieus-spiritueel heiligdom waar de rivieren Yaracuy, Chorro en Charay ontspringen. Vooral op Mariafeesten trekt deze plaats in het tropisch regenwoud van Venezuela veel pelgrims.

Fidel Castro werd 89

Fidel Castro haalde de Boliviaanse president Evo Morales op in zijn hotel

Fidel Castro haalde de Boliviaanse president Evo Morales op in zijn hotel

Fidel Castro verscheen donderdag j.l. – de dag dat hij 89 werd – in het openbaar, toen hij samen met de Venezolaanse president Nicolás Maduro de president van Bolivia, Evo Morales in zijn hotel in Havana ophaalde. ‘Fidel is weer een jaar ouder geworden. Het is altijd interessant om met hem te praten,’ liet Morales weten aan Telesurtv.net. Hij heeft misschien last van ouderdomskwaaltjes, maar met zijn geheugen is niks mis. Hij is heel helder.’ Morales noemt Castro liefkozend ‘een wijze grootvader’. Ook op social media regent het felicitaties aan de voorvechter van het anti-imperialisme. Ook is een wassen beeld van de oud-politicus onthuld in het Cubaanse Bayamo Wassenbeelden Museum.

Van rechts naar links: Een onbekende, Evo Morales, Fidel Castro, zijn vrouw Daliah, Maduo en de vrouw van Maduo

Van rechts naar links: Een onbekende, Evo Morales, Fidel Castro, zijn vrouw Daliah, Maduro en zijn vrouw,  Cilia Flores.

Castro is vereeuwigd met zijn goede vriend wijlen de Colombiaanse schrijver Gabriel Garcia Marquez, zo meldt Radio Havana Cuba. De Cubaanse media publiceerden ook foto’s van Fidel Castro en zijn vrouw Daliah Soto del Valle o.a. tijdens een toast in de woning van Fidel Castro. Ook de vrouw van Maduro, Cilia Flores, was daarbij aanwezig.

Link
* Een tiental foto’s op de site van Cubadebate
* AD, 13 augustus 2015 Cuba viert groots feest; Fidel Castro is jarig

Reisverbod voor dissidenten naar Panama

In Cubaanse media lijkt de strijd om de civil society ontbrand te zijn. Op 10 en 11 april vindt in Panama in aanwezigheid van de Cubaanse en Amerikaanse president, de Top van de Amerika’s plaats en zowel het Cubaans regime als mensenrechtengroepen willen daar hun stem laten horen. Tijdens zijn bezoek dit weekend aan Caracas heeft president Raúl Castro aangekondigd ‘de huurlingen en hun opdrachtgevers die zich in Panama willen presenteren als de civil society, te ontmaskeren.’

Open Brief aan Raúl
De radicale dissidentenvoorman Antonio G. Rodiles schreef gisteren een Open Brief aan president Raúl Castro waarin hij de president verweet ‘zelf anti-Cubaans en een verrader’ te zijn. Citaat: ‘Als u dan zo zeker bent van uw zaak, waarom verbiedt u dan een groep belangrijke Cubanen om naar Panama te reizen?’ Hier volgt de tekst van Antonio Rodiles.

Antonio Rodiles

Antonio Rodiles

Misère
Uw toespraak tijdens de buitengewone bijeenkomst van de ALBA in Caracas, bevestigt dat u en uw groep van plan zijn tot elke prijs aan de macht te blijven. Het deert u niet dat het Cubaanse volk vlucht in de misère en de wanhoop, het raakt u niet als hun kinderen steeds opnieuw aan deze ramp via de zee willen ontsnappen. U wilt aan de macht blijven en alles kapot maken.

Civil society
Ik heb u horen zeggen dat de civil society in Cuba de huurlingen en hun opdrachtgevers zal ontmaskeren, maar ik herhaal dat u, uw broer en uw groep de grootste verraders en anti-Cubanen zijn en dat uw woordvoerders en onderdrukkers de ware huurlingen zijn. Er zijn grote Cubanen gevangen gezet, gefusilleerd, uitgewezen, gestraft, lastig gevallen en vernederd. U en uw broer zullen de geschiedenis ingaan als de slechtst zonen van deze aarde. Als u dan zo zeker bent van uw zaak, waarom verbiedt u dan een groep belangrijke Cubanen om naar Panama te reizen? Waarom wordt onze bewegingsvrijheid ingeperkt? Waarom zijn paspoorten ingetrokken? Als u en uw bende niet zo onheilspellend waren, zouden we lachen om uw toespraak.

De presidenten Maduro, Evo Morales en Raúl Castro afgelopen weekend in Caracas

Van links naar rechts: De presidenten Maduro, Evo Morales en Raúl Castro afgelopen weekend in Caracas

Reisverbod
Ángel Juan Moya, Arnaldo Ramos Lauzurique, Eduardo Díaz Fleitas, Félix Navarro, Héctor Fernando Maseda, Iván Hernández Carrillo, Jorge Olivera, Marta Beatriz Roque Cabello, José Daniel Ferrer en Oscar Elías Biscet (allemaal oud-politieke gevangenen uit de Groep van 75) hebben geen toestemming om te reizen. En dat geldt ook voor kunstenaars als Ailer González Mena en Tania Bruguera of activisten als Egberto Escobedo, Hugo Damián Prieto Blanco en Antonio G. Rodiles. U vreest oog in oog te komen staan met deze waardevolle Cubanen en wellicht geconfronteerd te worden met harde feiten. U en uw broer zijn niet meer dan obscure dictators die zouden moeten verdwijnen zodat ons volk op een goed moment kan leven in vrijheid, vrede en voorspoed.

Link
* Toespraak Raúl Castro tijdens de Alba-conferentie in Venezuela
Noot
* ALBA
De Bolivariaanse Alliantie voor Amerika (officieel: Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika) (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA) is een samenwerkingsverband tussen verschillende Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Het economische samenwerkingsverdrag tussen de landen heet Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). De benaming “Bolivariaans” refereert aan de Latijns-Amerikaanse vrijheidsstrijder Simón Bolívar en aan het bolivarisme van de Venezolaanse president Hugo Chávez. Het samenwerkingsverband ontstond in 2004 en was een initiatief van Venezuela en Cuba.

Nieuwe foto’s: ‘Fidel is super’

fidel-castro-randy-perdomo-presidente-feu23012015Staatsmedia in Cuba publiceerden gisteren diverse foto’s van de ontmoeting op 23 januari jl. tussen Fidel Castro met de studentenleider Randy Perdomo.

Perdomo werd door de dictator op bezoek genodigd vanwege festiviteiten die de studentenbond Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) organiseerde. Daarbij wordt herdacht dat Fidel zich 70 jaar geleden inschreef aan de Universiteit van Havana. fidel-castro-randy-perdomo-presidente-feu23012015-2Het gesprek duurde drie uur volgens een verslag (‘Fidel is super’) dat Perdomo zelf schreef. Op de website van Cubadebate zijn 20 foto’s te zien van Perdomo, Fidel en zijn vrouw Dalia. Fidel Castro (88) verscheen sinds januari 2014 niet meer in het openbaar en de laatste foto’s dateren van augustus 2014 toen hij de president van Venezuela, Nicolás Maduro ontmoette.

Randy Perdomo, Dalia Sotto del Valle en Fidel Castro

Randy Perdomo, Dalia Sotto del Valle en Fidel Castro

Link
* Cubadebate, 2 februari 2015

Cubaanse media melden groei landbouw van 17,6%

De Cubaanse media melden voor het eerste trimester van dit jaar een groei in de landbouwproductie van 17,6%, vergeleken met dezelfde periode in 2013. Maar ‘interne en externe problemen’ blijven de productiestijging bemoeilijken.

De groente- en voedseloogst bedroeg 1,93 miljoen ton, maar bereikte daarmee nog niet de opbrengst van 1,95 miljoen van het topjaar 2007, aldus deskundigen van het Cubaanse Bureau voor Statistiek en Informatie (ONEI). De productiestijging werd bereikt ondanks de dalende aardappeloogst, de citrussector die zich niet herstelde en de tomaten en uien-oogst die onder de verwachting bleef. De media in Cuba wijzen op sectoren zoals rijst, bonen en maïs waar sprake was van een ‘een tendentie tot groei’.

'De ware vriendschap' Fragment uit het verslag van Fidel Castro over het korte bezoek dat de Venezolaanse president Madurao hem vorige week bracht. Ze maakten o.a. een autorit door de streek. Citaat: 'Terwijl we een autorit maakten in deze streek die veelbelovend is op het gebied van de voedselproducties, ontmoeten we twee compañeras. Ik vroeg hen of ze mijn gast kenden. Zij keken hem goed aan en zeiden: ‘President Maduro’, en ze lachten nieuwsgierig. Ik vroeg wat voor opleiding ze hadden genoten. De jongste zei: 'Twaalfde graad.’ De ander, jonger en sterk zei dat ze was afgestudeerd in Lichamelijke Opvoeding en Sporten, een sector waar ze ook jaren had gewerkt. Tenslotte vroeg ik hen of ze in Venezuela zouden willen werken en de twee antwoordden enthousiast: ‘Ja, natuurlijk.’  Volledige Engelse tekst van het verslag van Fidel Castro in o.a. de partijkrant Granma.

‘De ware vriendschap’
Fragment uit het verslag van Fidel Castro over het korte bezoek dat de Venezolaanse president Maduro hem vorige week bracht. Ze maakten o.a. een autorit door de streek.
Citaat: ‘Terwijl we een autorit maakten in deze streek die veelbelovend is op het gebied van de voedselproducties, ontmoetten we twee compañeras. Ik vroeg hen of ze mijn gast kenden. Zij keken hem goed aan en zeiden: ‘President Maduro’, en ze lachten nieuwsgierig. Ik vroeg wat voor opleiding ze hadden genoten. De jongste zei: ‘Twaalfde graad.’ De ander, jonger en sterk zei dat ze was afgestudeerd in Lichamelijke Opvoeding en Sport, een sector waar ze ook jaren had gewerkt. Tenslotte vroeg ik hen of ze in Venezuela zouden willen werken en de twee antwoordden enthousiast: ‘Ja, natuurlijk.’

Oude en nieuwe fouten
Ze wijzen op de ‘interne en externe problemen’ waarmee de landbouwsector in deze periode werd geconfronteerd zoals de prijsstijging van materialen, machines, investeringen, veevoeder en brandstoffen en de onmogelijkheid om internationaal krediet te krijgen vanwege het Amerikaans embargo. Ook wordt het effect genoemd van ‘ontoereikende interne factoren zoals oude en nieuwe fouten, zowel op macroniveau als op het niveau van de productieplekken zelf.’ Voor de sterk gestegen voedselprijzen op het eiland, wordt gewezen naar de relatie met de productie die tot nu toe ‘onvoldoende’ is. Eén van de hervormingen van de regering van Raúl Castro betrof de overdracht van onbewerkte landbouwgrond percelen aan kleine boeren, maar tot nu toe blijven de gewenste resultaten daarvan uit

Fidel in gesprek met president Maduro

Fidel in gesprek met president Maduro, 19 augustus 2014

Bron
* Diverse internationale persbureaus
Link

* Volledige Engelse tekst van het verslag van Fidel Castro in o.a. de partijkrant Granma.
*  De productiecijfers zijn afkomstig uit een reportage van René Tamayo op de website en in de krant Juventud Rebelde met de titel ‘Het platteland schenkt leven’.  Daar vindt u ook officieel cijfermateriaal over de productie sinds 2007.

Venezolaanse president Hugo Chávez in coma

De nieuwskoppen over de gezondheidssituatie van de Venezolaanse president Hugo Chávez varieerden sterk de afgelopen maand. ‘Het gaat beter met Hugo Chávez,’ zei PowNed op 24 december, een week eerder schreef De Morgen dat zijn situatie ‘bevredigend’ leek en nog een week eerder liet RTL Nieuws weten: ‘Het gaat slecht met Hugo Chávez; nieuwe operatie nodig.’ Die vierde operatie tegen kanker vond 11 december plaats en schijnt geen blijvende verbetering te hebben gebracht. De Cubaanse media geven geen informatie over het verloop van het ziekteproces; een schoonzoon in Havana bekritiseerde slechts buitenlandse media en de sociale media voor de ‘kwalijke geruchten’. De Spaanse nieuwszender ABC bracht gisteren het bericht dat Chávez kunstmatig in leven wordt gehouden.

Hugo Chávez en vice-president Madura

Hugo Chávez en vice-president Madura

Maandag wees Hugo Chávez’ schoonzoon de internationale pers als schuldige aan voor al de geruchten die circuleerden. Schoonzoon en Minister voor Wetenschap en Technologie, Jorge Arreaza verzekerde dat de president ‘een rustige en stabiele nacht’ had gehad. Arreaza: “Landgenoten, geloof de kwalijke geruchten niet. President Hugo Chávez heeft een rustige en stabiele nacht, vergezeld van zijn kinderen,’ twitterde Arreaza. De toestand van de Venezolaanse president Hugo Chávez zou de afgelopen dagen verslechterd zijn. De Spaanstalige nieuwszender ABC zegt dat Chávez door zijn artsen op Cuba in een kunstmatige coma wordt gehouden. De regering van Venezuela houdt er volgens de zender rekening mee dat het overlijden van Chávez een kwestie van dagen, mogelijk zelfs uren is. Gisteren werd bekend dat bij de president door een luchtweginfectie nieuwe complicaties waren opgetreden. Hij liep de infectie op na zijn vierde operatie tegen kanker in Cuba, drie weken geleden. Gisteren werd nog niet verder ingegaan op de aard van de complicaties. Zijn toestand werd omschreven als ‘delicaat’.

Made in Cuba (Cartoonist Garrincha over de gezondheidssituatie van Chávez)

Made in Cuba (Cartoonist Garrincha over de gezondheidssituatie van Chávez)

In oktober werd Chávez voor een nieuwe termijn van zes jaar herkozen en in december werd bekend dat de kanker was teruggekeerd, ondanks eerdere operaties, chemotherapie en bestraling. Sindsdien heeft hij zich niet meer in het openbaar laten zien of horen. Op 10 januari van dit jaar zou Chávez officieel opnieuw worden geïnaugureerd als president. Als hij sterft, moeten er volgens de Venezolaanse grondwet binnen dertig dagen nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden.

Link
* De berichtgeving van de Spaanse nieuwszender ABC
* BBC World: Venezuela’s Chávez ‘conscious’ says VP Nicolas Maduro
*  De officiele website Cubadebate laat vice-president Maduro aan het woord over zijn laatste ontmoeting met Chávez. 
* Yoani Sánchez op haar weblog:On a Silent January 1st Cuba Holds Its Breath

Politie Havana valt Damas de Blanco aan

De politie en paramilitaire groepen hebben zondag na de misviering in de Santa Rita Kerk de leden van de mensenrechtengroep Damas de Blanco met geweld aangevallen. De vrouwen houden hier op zondag hun wekelijkse demonstratie. Een woordvoerder van de Cubaanse staatsveiligheid zei dat de vrouwen met hun demonstratie ‘geen respect tonen voor het verdriet van het Cubaanse volk om de gezondheid van president Chávez.’  Ook werden arrestaties gemeld van leden van de Damas de Blanco in Santiago de Cuba, Holguín en Bayamo. De vrouwen zijn in de loop van zondagavond weer vrijgelaten.

Beeld van de wekelijkse stille tocht (14 oktober 2012) die de Damas de Blanco elk zondag maken.

Beeld van de stille tocht (14 oktober 2012) die de Damas de Blanco elk zondag maken.

De vrouwen werden op de Quinta Avenida in de wijk Miramar in Havana, aldus onafhankelijk journalist  Roberto de Jesús Guerra Perez, staande gehouden en in drie gereed staande bussen geduwd. Dat ging gepaard met slaan en schoppen. In een tweet suggereert de Cubaanse geheime dienst dat deze actie nodig was vanwege het ‘overweldigend meeleven’ van de Cubaanse bevolking met Hugo Chávez dat door de Damas de Blanco niet zou worden gerespecteerd. 44 vrouwen namen aan het protest in Havana deel; ongeveer 30 Damas werden gearresteerd.

Ernstig
De Venezolaanse president Hugo Chávez is zondag naar Cuba teruggekeerd voor een nieuwe operatie. Chávez zei zaterdag op televisie dat de kanker waarvoor hij al eerder is behandeld, is teruggekeerd. In Cuba werd de dagelijkse soap op de televisie onderbroken en werden de woorden van Chávez rechtstreeks uitgezonden. Chávez erkende de ernst van de situatie en zei voor de eerste keer dat als er zich complicaties voordoen vicepresident Nicolas Maduro zijn plaats als leider van Venezuela zal innemen en zijn socialistische beweging moet voortzetten. ‘Er zijn risico’s. Wie kan dat ontkennen?’ zei Chávez. ‘Maar onder welke omstandigheid dan ook moeten we de voortgang van de Bolivariaanse Revolutie garanderen.’ De president was vrijdag juist teruggekeerd uit Havana.

Linken
* Fragment persconferentie Chávez, 51 seconden

Cubaans bewind steunt Assad

De Syrische president Bashar al-Assad krijgt relatief veel steun uit Latijns-Amerika. Hij heeft vandaag bezoek gehad van de ministers van Buitenlandse Zaken van Cuba en Venezuela, respectievelijk Bruno Rodríguez en Nicolás Maduro.

Om de omstreden alleenheerser in Damascus een hart onder de riem te steken hebben Bolivia, Ecuador en Nicaragua hoge functionarissen met Rodríguez en Maduro meegestuurd.