Cubaanse priester is ‘verbijsterd’ over EU en éénpartijdemocratie

De katholieke priester Castor José Álvarez Devesa, een van de drie priesters die in januari een brief stuurden aan Raúl Castro waarin zij om vrije verkiezingen vroegen en het totalitarisme dat op het eiland heerst, aan de kaak stelde, zegt dat deze brief kwalijke gevolgen voor hen kan hebben. ‘We zullen niet gevangen worden genomen of vanwege de brief worden doodgeschoten. Maar je kunt ook op een andere manier om het leven komen, in een verkeersongeluk of omdat je ziek wordt.’ (…) ‘Of je belandt in de gevangenis omdat ze pornografisch materiaal in je huis plaatsen en daarom veroordeeld kunt worden’, zei hij in een gesprek met het Spaanse katholieke weekblad Alfa en Omega. Devesa bezocht Rome en werd daar begin februari ontvangen door kardinaal Pietro Parolin, staatssecetaris van het Vaticaan.

religie-El padre Castor José Álvarez Devesa

Castor José Álvarez Devesa

Devesa: ‘Parolin was heel vriendelijk, ik voelde me als een zoon met zijn vader. In het Vaticaan hebben ze een universele visie, die soms groter is dan de onze’, zegt hij in het interview. Hij voegde eraan toe dat de Heilige Stoel, maar ook in Europa een visie over de Cubaanse werkelijkheid wilden horen. ‘De Europese Unie heeft ons verbijsterd door (in haar jaarrapport over de mensenrechten) te verklaren dat we in een ‘éénpartijdemocratie’ leven. Ik kan alleen maar denken dat dit te maken heeft met de economische belangen van de EU. En dit baart me veel zorgen,’ voegde hij eraan toe.

Hiërarchie
Volgens Álvarez Devesa was de positie van de Cubaanse katholieke hiërarchie afwachtend en passief toen zij de brief naar Raúl Castro wilden versturen. ‘Zij beletten ons niet de brief naar Raúl Castro te sturen of naar het Vaticaan te reizen om deze aan de staatssecretaris voor te leggen. Sterker nog, sommige bisschoppen gaven ons groen licht. Een andere bisschop benadrukte dat er in onze brief een heleboel dingen stonden, die zij ook benoemden in een document van de bisschoppenconferentie uit 2013, met de titel La esperanza no defraude / De hoop stelt niet teleur.

religie-The statue of Christ of Havana overlooks the bay in Havana. It was created by Cuban sculptor Jilma Madera

Christusbeeld aan de baai van Havana

Tegenwerking
De priester noemt tegenwerking bij de bouw van nieuwe kerken, de beperkte ruimte om  gevangenen pastoraal bij te staan en de ontoegankelijkheid in de meeste gevallen van de staatsmedia. Hij zegt ook dat er ‘normaliter tijdens misvieringen mensen in de kerken zijn die noteren wat er wordt gezegd.’ Soms zelfs meerdere personen. ‘Een van de mannen die me hielp, bekende me dat de Staatsveiligheidsdienst hem had opgedragen mij te bespioneren.’  Soms komen parochianen naar hem toe omdat ze vermoeden dat iemand een vertrouweling is van het regime. Hij probeert deze vermeende spionnen te evangeliseren en waakt er voor deze mensen geen toegang te geven tot bepaalde informatie. ‘Maar je moet niet in vooroordelen vervallen’. Verder onderneemt hij geen actie tenzij er door activiteiten van het regime verdeeldheid ontstaat. ‘We moeten waken over de eenheid van de kerk, want de duivel zaait verdeeldheid of veroorzaakt een slechte sfeer, demoraliseert priesters en verspreidt laster,’ voegt hij eraan toe. ‘Het is onze taak om te evangeliseren, het evangelie te verspreiden vanuit een diep geloof, ook aan hen, in de hoop dat de waarheid van Jezus Christus hun deel zal worden,’ aldus Devesa. De priester sprak ook met Europese media over andere kwesties die in zijn brief aan generaal Raúl Castro aan de orde kwamen zoals de geringe bescherming en zorg voor ouderen en het gezin, de vrijheid van meningsuiting en de angst om te spreken, de controle van de staat over banen en de zwarte markt en diefstal.

Bron
* Diario de Cuba, 19 februari 2018 met o.a. een YouTube gesprek (4 minuten) met Devesa.

Yoani Sánchez: De twee helften van Raúl Castro

Journaliste en blogger Yoani Sánchez ontdekt twee kanten aan het optreden van de Cubaanse leider Raúl Castro. Die traden duidelijk aan het licht tijdens het bezoek dat Castro kortgeleden aan Europa bracht en toen de gast was van Putin, maar ook van paus Franciscus. Hij toonde er zijn diplomatieke en gematigde kant. Binnenskamers moet hij het imago behouden van de ‘stoere, krachtige man met gebalde vuist zonder enige spoor van zwakte.’ Het is niet toevallig, aldus Sánchez, dat het Cubaanse journaal en de partijkrant Granma de opmerkingen van Raúl Castro in Rome over zijn mogelijke terugkeer naar het geloof niet heeft gepubliceerd. Hier volgt haar volledige tekst.

Franciscus-Raul-Castro-FranciscoRaúl Castro kwam aan in het nieuwe vaderland van Italo Calvino* en net als de burggraaf in diens boek landde hij, in tweeën verscheurd, met twee helften. Hij kwam uit een warm bad van soldaten en wapentuig in het defilé op het Rode Plein in Moskou waar hij zich presenteerde als de nostalgische communist die goede herinneringen koestert aan de ‘glorieuze dagen’ van de Sovjet Unie. In Rome kwam hij echter aan met zijn andere helft op de voorgrond. In het Vaticaan werd hij weer de man die was opgeleid in een jezuïetenklooster en hij bekende zelfs aan paus Franciscus dat hij wel eens bereid zou kunnen zijn weer naar de kerk terug te keren en weer te gaan bidden.

Berichtgeving
Afgelopen zondag zijn de twee tegengestelde en niet met elkaar te verzoenen onderdelen van Raúl Castro weer naar Cuba teruggekeerd, naar een land dat gefragmenteerd is tussen de snelheid waarmee verwachtingen worden gevoed en het trage verloop van de werkelijkheid. De officiële media maakten slechts gewag van de tocht van een van de delen van de leider, dat van het voortdurend engagement met en de omhelzing van de kameraden in het Kremlin. Van de ontmoeting met de paus vermeldden ze echter nauwelijks de dankwoorden voor diens bemiddeling tussen Cuba en de VS, begeleid door de aankondiging van het komende bezoek van de paus aan het eiland.

Raúl Castro met zijn nieuwe lievelingsshirt, aldus de Cubaans-Braziliaanse cartoonist Simanca

Raúl Castro met zijn nieuwe lievelingsshirt, aldus de Cubaans-Braziliaanse cartoonist Simanca

Geloof
Waarom vermeldden het belangrijke televisiejournaal noch de partijkrant Granma de opmerkingen van Raúl Castro over een mogelijke terugkeer naar het geloof niet? Omdat dat niet naar de mensen hier geventileerd moet worden en alleen aan buitenlands publiek moet worden getoond. Binnenskamers, binnen de grenzen van de natie, moet hij het imago behouden van de stoere, krachtige man met gebalde vuist zonder enig spoor van zwakte. In Cuba is hij niet bereid zijn gematigde, noch zijn diplomatieke kant te laten zien, waarmee hij zo gepronkt heeft tijdens zijn reis. Hier wil hij duidelijk laten zien wie er de baas is en bekrachtigen dat er geen ruimte is voor andersdenkenden of oppositie.

Marxisme-Leninisme
Om nog meer tegenstrijdigheid aan de zaak toe te voegen publiceerde Fidel Castro tijdens de reis in het buitenland van de president enkele ‘reflecties’ die de keuze voor het marxistisch-leninisme nog eens onderstreepten. Hij brak een lans voor een atheïstische en materialistische ideologie, vlak voordat zijn jongere broer door de opvolger van Petrus zou worden ontvangen. Het was geen toevallige, in een onbewaakt moment geschreven tekst. Hij was bedoeld om de teugels aan te halen van die reformistische kant die Raúl Castro zou laten zien aan de democratische regeringen. De Comandante en jefe vond het ook nodig de grens af te bakenen van de hervormingen in Cuba, die zich tot nu toe schuchter op economisch gebied hebben toegespitst zonder uitbreiding naar politieke veranderingen.

italo-calvino-el-vizconde-demediadoIntolerante deel
Zoals in het verhaal van Italo Calvino is het erg moeilijk voor de twee delen van Raúl Castro om zonder botsingen te kunnen samenleven. De paus, de president van Frankrijk, Barack Obama en nog anderen hebben de hand geschud van de politicus die zegt bereid te zijn tot de dialoog. Zij zien echter niet hoe er op Cubaanse bodem wordt geleefd met dat intolerante deel van Castro. Onder die Raúl Castro wordt de onderdrukking van dissidenten gewettigd, belaagt en bespiedt de Staatsveiligheid de activisten en waagt het grootste deel van de bevolking het niet hardop kritiek te uiten op het systeem.

Tweespalt
Welke van de twee helften zal de boventoon gaan voeren? Een Raúl Castro die terugkeert naar het katholieke geloof, een integrale hervorming van het land aanstuurt en gaat spreken met zijn interne oppositie of die andere, van de onverzoenlijke militair die de politieke haat aanwakkert en de belangen van zijn familieclan boven de noden van de natie stelt? Er zal een moment komen dat hij niet zal kunnen volharden in een dergelijke tweespalt. In het laatste deel van het boek van de beroemde Italiaans-Cubaanse schrijver worden de twee helften van de hoofdpersoon met elkaar verenigd en leven ze samen in harmonie na de poging tot vernietiging. In het Cubaanse geval zou dat het meest nefaste van de variabelen kunnen zijn. Een Raúl Castro die zijn goede houding naar buiten en zijn autoritaire houding naar binnen blijft handhaven zou een zeer somber scenario voor de toekomst blijken te zijn.

Bron
* Yoani Sánchez, 14ymedio, 11 mei 2015
* Noot vertaler: Italo Calvino werd geboren in Santiago de las Vegas, Cuba 1913 en overleed in Siena, Italië, 1985
. Het betreffende werk draagt de titel: Las dos mitades del vizconder oftewel De gespleten burggraaf.

NB. Afgelopen weekend werden voor de achtste opeenvolgende maal leden van de Mensenrechtengroep Damas de Blanco gearresteerd. Na het verlaten van de mis werden 53 vrouwen en 25 activisten in Havana gearresteerd.

Ambassadeur Vaticaan doet harde uitspraken over situatie in Cuba

De vertegenwoordiger van het Vaticaan in Cuba, monseigneur Bruno Musaró, heeft tijdens een preek die hij hield in de Italiaanse plaats Vignacastrisi, harde uitspraken gedaan over de situatie in Cuba en over de alomtegenwoordige controle van de Cubaanse staat. De uitspraken van Musaró staan in schril contrast met de verzoenende woorden die kardinaal Ortega van Havana tegenover het regime bezigt.

Bruno Masuró

Bruno Musaró

‘De economische situatie in Cuba is heel moeilijk,’ zei Musaró, volgens het Italiaanse blad Lecce News. Na de mis zou Musaró in gesprekken dieper zijn ingegaan op ‘de extreme armoede en verpaupering’ op het eiland. ‘Italianen die klagen over veel zaken, moeten weten dat een arts in Cuba 25 euro per maand verdient en om rond te komen moet hij soms ’s nachts als ober werken,’ zei de ambassadeur. En hij voegde er aan toe dat in Cuba ‘alles gecontroleerd wordt door de staat, tot en met de melk en het vlees.’ (…) ’Het vlees van een koe eten is een luxe en iemand die een koe slacht voor consumptie wordt gearresteerd en naar de cel gestuurd.‘ (…)

Een delegatie van Cubaanse bisschoppen zal donderdag in de tuinen van het Vaticaan aanwezig zijn wanneer daar een replica van het beeld van Maria, Barmhartige Maagd van Cobre zal worden geplaatst. De groep van 7 bisschoppen wordt geleid door de aartsbisschop van Santiago de Cuba, Dionisio García Ibañez. Deze wordt wel genoemd als de mogelijke opvolger van kardinaal Ortega, aartsbisschop van Havana. Ortega zelf is niet in Rome en ook is onbekend of ambassadeur Musaró bij de plechtigheid aanwezig is. Aanwezig is wel kardinaal Bertone, de toenmalige tweede man van het Vaticaan die in 2008 Cuba bezocht en daar besprekingen voerde met de Cubaanse machthebbers. Bertone is vervangen toen de huidige paus Franciscus aantrad.

Een delegatie van Cubaanse bisschoppen zal donderdag in de tuinen van het Vaticaan aanwezig zijn wanneer daar een replica van het beeld van Maria, Barmhartige Maagd van Cobre zal worden geplaatst. Het originele, wonderbaarlijke beeld werd in 1612 door drie vissers ontdekt. In 1916 werd Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid van El Cobre uitgeroepen tot nationale patrones van Cuba. In 1998 werd het Mariabeeld gekroond tijdens het historische bezoek van Johannes Paulus II aan Cuba. De groep van 7 bezoekende bisschoppen wordt geleid door de aartsbisschop van Santiago de Cuba, Dionisio García Ibañez. Deze wordt wel genoemd als de mogelijke opvolger van kardinaal Ortega, aartsbisschop van Havana. Ortega zelf is niet in Rome en ook is onbekend of ambassadeur Musaró bij de plechtigheid aanwezig is. Aanwezig is wel kardinaal Bertone, de toenmalige tweede man van het Vaticaan die in 2008 Cuba bezocht en daar besprekingen voerde met de Cubaanse machthebbers. Bertone is vervangen toen de huidige paus Franciscus aantrad.

Trots en honger

‘Al een halve eeuw spreekt men over revolutie, men is er trots op, maar de mensen hebben geen werk en weten niet hoe ze hun kinderen te eten moeten geven.’ Een woordvoerder van de ambassade van het Vaticaan in Cuba liet de redactie van de website Diario de Cuba weten de uitspraken niet te kennen en zei dat Musaró, die juist drie jaar in Havana werkzaam is, zijn werk op het eiland zal voortzetten.

Link
* Het oorspronkelijke interview in het Italiaans in Lecce News