Toerisme uit VS met 80% gestegen

Ondanks het verbod op toerisme naar Cuba vanwege het Amerikaans embargo, bezochten 136.913 Amerikanen in de eerste helft van dit jaar Cuba. Dat betekent een stijging van 80% vergeleken met de eerste helft van 2015. Alleen Canada en de groep Cubanen die in het buitenland wonen, scoren hoger, aldus de gegevens van het Cubaans Bureau van de Statistiek / Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

malecon-skylinePresident Obama omzeilde het toerismeverbod voor Amerikaanse burgers en introduceerde 12 categorieën (o.a. educatie, cultuur, sport en godsdienst) waardoor het toch mogelijk is Cuba te bezoeken. In totaal bezochten in de eerste helft van dit jaar 2.147.912 toeristen Cuba, een  stijging van 11,8% vergeleken met 2015. De inkomsten door het toerisme stegen met 15%  tot 1 miljard 219.000 dollar. Canada levert de meeste toeristen namelijk 777.678. Daarna volgen de Cubanen die in het buitenland wonen, met 187.073 personen.  Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Spanje, Mexico en Argentinië volgen. Nederland staat nummer 14 op de ranglijst (Rusland nr. 13) met in de eerste 6 maanden van 2016 23.754 toeristen, dat waren er in dezelfde periode in 2015 18.865. België wordt door ONE niet apart vermeld.

3,8 miljoen
Vorig jaar ontving Cuba 3,5 miljoen toeristen, 17% meer dan in 2014. In 2016 worden 3,8 miljoen bezoekers verwacht. Toerisme is op dit moment de tweede inkomstenbron van het eiland, na de verhuur van Cubaanse dienstverleners zoals artsen, verplegers en trainers aan het buitenland.

Bron
* Het volledige rapport van ONE over het toerisme in de eerste helft van 2016
* Toeristen verdeeld over de landen

Meerderheid Senaat wil af van reisverbod naar Cuba

Een meerderheid in de Amerikaanse Senaat steunt het wetsontwerp dat een einde wil maken aan de reisbeperkingen naar Cuba. Men verwacht dat binnen twee maanden dit wetsontwerp in stemming komt en dan zou toerisme naar Cuba voor Amerikaanse ingezetenen weer tot de mogelijkheden behoort.

taxi-vlag-vs-cuba-jpgHet wetsvoorstel Ley de Libertad para Viajar a Cuba / Wet op de Vrijheid om naar Cuba te reizen werd in januari 2015 gepresenteerd en in de laatste weken blijken 51 van de 100 senatoren het voorstel  te steunen, aldus de website van het Amerikaanse Congres. ‘Nog nooit is er zoveel steun geweest voor een wetsontwerp over Cuba en nu kunnen we met nadruk zeggen dat een meerderheid van de Senaat voor een opheffing van het reisverbod is,’ aldus James Williams van de lobbygroep Engage Cuba, een coalitie van bedrijven en organisaties die tegenstander is van het embargo tegen dit land.

Categorieën
Tot nu toe kunnen Amerikanen alleen naar Cuba reizen als hun bezoek paste binnen de 12 categorieën die de Amerikaanse regering vaststelde zoals familiebezoeken, officiële overheidsreizen, bezoeken van humanitaire aard, culturele reizen en journalistieke activiteiten. De Cubaanse ambassadeur in de VS, José Cabañas, constateerde in een Twitter-vraag-en-antwoord sessie: ‘De meerderheid van de Noord-Amerikanen wilde het reisverbond opheffen en nu deelt een meerderheid in de Senaat deze opvatting’. Het wetsontwerp werd destijds gepresenteerd door de Republikeinse senator Jeff Flake (Arizona) en de Democraat Patrick Leahy (Vermont). In de laatste 16 maanden is daar de steun bijgekomen van nog eens 39 Democraten, 8 Republikeinen en 2 onafhankelijken.   Ook de bancaire hindernissen die tot nu toe aan deze reizen verbonden waren, zullen verdwijnen. Na goedkeuring door de Senaat, volgt behandeling in het Huis  van Afgevaardigden waar in januari 2015 een soortgelijk wetsontwerp werd  ingediend door de Republikein Mark Sanford en de Democraat Jim McGovern. In het Huis van Afgevaardigden worden op dit moment 127 afgevaardigden van de 435 geteld die het wetsontwerp willen steunen.

Bron
* Diverse persbureaus

Cubaanse dichter Rafael Alcides krijgt geen visum van VS

De Amerikaanse ambassade in Havana heeft de Cubaanse dichter Rafael Alcides een visum voor de VS geweigerd omdat hij mogelijk ‘een emigrant’ zou zijn. Dat meldde zijn vrouw,  de blogger Regina Coyula. Alcides was uitgenodigd door de Fundación Vista die hem en de schrijver Manuel Díaz Martínez, woonachtig in Spanje, wilde eren. In december werd Alcides onderscheiden met de Nationale Prijs voor Nationale Literatuur Gastón Baquero.

Rafael-Alcides-schrijver

De dichter Rafael Alcides  (Foto:Regina Coyula)

In een kort onderhoud zei een functionaris van de ambassade dat men Alcides beschouwde als een mogelijke emigrant omdat hij een zoon heeft wonen in de VS. Daarom werd hem een visum geweigerd. ‘Kom binnen een jaar terug,’ zei men hem aan heet einde van het onderhoud. De dichter weigerde commentaar te geven op de beslissing van de vertegenwoordiging van de VS.

Het houten been
Alcides (82) werd in 1933 in Bayamo geboren en begon zijn literaire activiteiten bij het tijdschrift Ciclón. Hij wordt beschouwd als een van de grootste Cubaanse dichters uit de zogeheten Generatie van Vijftigers. Hij publiceerde gedichten als Himnos de montaña (1961), Gitana (1962) en zijn bekendste gedicht La Pata de Palo / Het houten Been (1967). In 1983 verscheen zijn dichtbundel Agradecido como un perro, maar op dat moment werd hij binnen Cuba al omgeven door een institutioneel stilzwijgen vanwege openlijke kritiek op de Cubaanse regering. In 1993 verbrak de officiële uitgeverswereld in Cuba alle contacten met hem en daaropvolgend trok hij zich via een Open Brief terug uit de staatsorganisatie van kunstenaars Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)

cover-la-pata-de-palo-alcidesVerklikkers
Tijdens een bijeenkomst van de organisatie van onafhankelijke schrijvers Club de Escritores Independientes de Cuba (CEIC), gehouden in Havana eind mei van dit jaar, zei de coördinator van CEIC, Víctor Manuel Domínguez, dat ‘de officiële uitsluiting en de manipulatie van zijn werk’ bewezen dat ‘de censoren, de ideologische verklikkers en politieke commissarissen die Rafael Alcides de mond willen snoeren….hebben gefaald.’

Bron
* Website 14ymedio, 2 maart 2016

Link
* De website Cubaencuentro over La pata de palo / Het houten Been, 3 augustus 2012

Pleidooi voor realisme relatie Cuba en de VS

De regering van president Barack Obama nam twee weken geleden nieuwe maatregelen om de last van het embargo / de blokkade te verlichten op weg naar de normalisatie van de relaties tussen zijn land en Cuba. Dat is de enige weg die hem rest om het embargo stap-voor-stap te doen verdwijnen. Wanneer de Democratische kandidaat bij de komende presidentsverkiezingen wint, kan een voortzetting van dit beleid worden verwacht. Dat zal anders zijn als een van de huidige Republikeinse kandidaten wint, tenminste als we hun uitspraken moeten geloven en die van enkele veel geprezen internationale analisten. Dit wordt echter betwijfeld door Pedro Campos, publicist en voormalig diplomaat van Cuba en een pleitbezorger van een democratisch socialisme in dit land. Want oppositie voeren is iets anders dan deel uitmaken van de regering, of zoals een Cubaans spreekwoord zegt una cosa es con guitarra y otra con violín.

bandera-vs-cuba-microfoonJosefina Vidal, degene die namens het Cubaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken de onderhandelingen voerde met de VS, heeft gezegd niet te geloven dat een nieuwe Amerikaanse president de relaties met Cuba zal verbreken. De uitspraak is een bewijs van de Cubaanse bereidheid om de huidige koers voort te zetten, met welke nieuwe regering in de VS dan ook. De diplomatieke relaties tussen beide landen zijn hersteld en nu gaat het erom de samenwerking op een aantal terreinen te vergroten. Die werd in enkele gevallen gehinderd door de embargopolitiek die de Republikeinen steunden en de Cubaanse-Amerikanen in het Congres. Maar men moet de Cubaanse uitdrukking niet vergeten, una cosa es con guitarra y otra con violín (een ding is gitaar spelen, een ander ding de viool),  dat wil zeggen dat het niet hetzelfde is oppositie te voeren of deel uit te maken van de regering. Men kan niet verhullen dat achter de Republikeinse weerstand in het Congres om het embargo / de blokkade op te heffen vooral de wens verborgen ligt te voorkomen dat Obama en de Democraten de geschiedenis zullen ingaan als de partij die het communisme in Cuba de genadeslag gaf waardoor een einde werd gemaakt aan onrecht en voor hen opnieuw een plaats in het Witte Huis vrijkwam.

nixon-zhou-en-lai-februari-1972

China’s president Zhou-en-Lai en president Nixon in februari 1972

Republikeinen
Het was de Republikein Richard Nixon die de ontspanningspolitiek begon met China. De toenadering tot de Sovjet-Unie, door velen beschouwd als het begin van het einde van het communisme in Europa, was het werk van een andere Republikein, namelijk Ronald Reagan. Nixon bezocht Peking, Reagan Moskou. Misschien wil men het bezoek aan Havana reserveren voor een Republikein en spant men zich in om het de huidige president moeilijk te maken. Eerdere Republikeinse regeringen hebben al plannen gehad om toenadering tot Cuba te zoeken. Het was de regering van George W. Bush die als eerste enkele beperkingen van het embargo / de blokkade, verbonden aan de verkoop van voedsel, introk. Het establishment in de VS in het algemeen, is zich in de afgelopen tijd bewust geworden dat het embargo / blokkadebeleid om verschillende redenen veranderen moest en Republikeinse bestuurders, senatoren en volksvertegenwoordigers uit staten met de potentie om te investeren in Cuba, hebben een rol gespeeld achter alle initiatieven die gericht waren op opheffing van enkele verboden uit het embargo.

Dwarsliggen
De pogingen van Cubaans-Amerikaanse leden van het Congres om de Ley de Ajuste Cubano* aan te passen heeft geleid tot grotere ongecontroleerde emigratie uit Cuba en tot openlijke confrontaties met delen van de oppositie in Cuba. Men weet dat mogelijke represailles van de zijde van de Cubaanse autoriteiten, de voortgang van de verbetering van de relaties tussen beide regeringen compliceren en een mogelijk bezoek van Obama aan Cuba in gevaar kan brengen. De Republikeinen weten als geen ander dat er een sterke relatie bestaat tussen de Ley de Ajuste Cubano en de opheffing van het embargo / de blokkade.

val van de muur, val vs-embargo

De val van de Muur in Berlijn 1989 en de mogelijke val van het embargo en het reisverbod naar Cuba

Imago VS in Latijns-Amerika
Anderzijds is het imago van de VS als imperialistische macht die haar wil oplegt aan de rest van Latijns-Amerika, afgezwakt door de toenadering met Cuba en het is voor niemand een geheim dat dit ook een van de doelstellingen van de nieuwe politiek is. De terugtocht van de anti-imperialistische populistische krachten in Latijns-Amerika (Venezuela, redactie) is niet het gevolg van de verandering van het imago van de VS, maar hangt er wel mee samen. Het zal het deze populistische machthebbers minder makkelijk maken het falen van het binnenlands beleid te wijten aan de imperialistische bemoeienis. De Cubaans-Amerikaanse toenadering maakt ook dat de verdedigers van de VS in het continent minder negatief zullen worden benaderd. Degene die Obama opvolgt, ongeacht zijn politieke kleur, zou van dit nieuwe imago kunnen profiteren om het beleid van de Amerikaanse politiek effectiever te maken en dat kan leiden tot versterking van de VS- belangen in dit westelijk halfrond.

Verdergaande samenwerking
Diplomatieke relaties zijn één ding, goede politieke banden en samenwerking zijn andere zaken. De regeringen die na Obama komen, kunnen profiteren van de mogelijkheden die door de toenadering ontstonden en verder gaan met samenwerking op het gebied van veiligheid, drugshandel, mensenhandel en milieubescherming. Zij die doorgaan de relaties tussen beide landen af te meten aan democratische veranderingen in Cuba zullen wellicht het tegenovergestelde ontdekken. Daarmee ontken ik niet dat de fundamentele belemmeringen voor een sociale en economische ontwikkeling van Cuba gelegen zijn in het bestaande gecentraliseerde model van de politiek en economie, opgelegd door een niet-bestaand socialisme en niet door de imperialistische politiek zoals de Cubaanse regering beweert en zo het eigen falen rechtvaardigt.

Nieuwe markten
Het openen van nieuwe markten voor kapitaal en handelswaar is een doelstelling van elke Amerikaanse regering en de omstandigheden scheppen waarin dat met Cuba mogelijk wordt, bepalen op dit moment de relaties tussen beide landen. Elke nieuwe regering zal die weg openhouden. Er zijn analisten die een onzekere toekomst voorspellen voor de relaties tussen beide landen, maar wie dit fenomeen grondig analyseert kan concluderen dat het beter is de ontwikkeling van de gebeurtenissen af te wachten opdat een zuiverder beoordeling mogelijk wordt.

Bron
* Pedro Campos, internetkrant 14ymedio, 3 februari 2016

Noot
** De Ley de Ajuste of Cuban Adjustment Act uit 1966 kan enkel door het Congres worden gewijzigd. Sinds 50 jaar hebben de Cubanen een privilege dat bijvoorbeeld bewoners uit Haïti of de Dominicaanse Republiek ontberen. De Cuban Adjustment Act geeft Cubanen het recht om binnen 1 jaar na aankomst legale residentie in de VS te verkrijgen en vervolgens burgerschap. Cubanen die op zee worden aangehouden, worden gewoonlijk door de VS teruggestuurd. Enkele Congresleden, ook van Republikeinse huize, hebben dit jaar gepleit voor herziening van deze wet. Onder hen was de Republikeinse presidentskandidaat Marco Rubio uit Florida die constateerde in januari jl. dat de huidige wet Cubanen ‘binnen één jaar en één dag politiek asiel verleent ’ en dat deze Cubanen vervolgens ‘tien tot 15 keer per jaar hun familie in Cuba bezoeken.’

Cuba naar finale Honkbalweek

Cuba heeft zich zaterdagmiddag als eerste land geplaatst voor de finale van de 26e Haarlemse Honkbalweek (HHW). In de halve finale versloegen de Cubanen in tien innings team USA met 5-3. Vanmiddag om 16 uur wordt de finale gespeeld.

De Amerikanen begonnen het duel ijzersterk en namen een 3-0 voorsprong, maar in de achtste inning poetste Cuba die met drie binnengeslagen punten volledig weg. Na negen innings stond het nog altijd 3-3 en volgde een tiebreak, waarbij de slagploeg direct begint met een loper op het eerste en het tweede honk. Cuba sloeg in die situatie twee punten binnen. USA slaagde daar niet in. Eindstand: 5-3.

Cuba
Het is voor de 25-voudig wereldkampioen de vijfde opeenvolgende keer dat de finale wordt gehaald. De voorgaande vier keer eindigde Cuba alleen steeds op de tweede plaats. De laatste keer dat de Cubanen in Haarlem wonnen, was in 1998. De andere halve finale gaat tussen Nederland en Puerto Rico. De eilandbewoners wonnen alle vijf de groepswedstrijden. Vorige week zaterdag werd Nederland met 4-2 verslagen. De ploeg van bondscoach Brian Farley verloor de laatste twee wedstrijden bij de HHW zonder zelf maar één punt te scoren. Donderdag was USA (0-1) te sterk; vrijdag wonnen de Cubanen (0-4).

Zondag om 16.00 uur is de finale. Om 12.00 uur spelen de verliezers van zaterdag de troostfinale.

Bron
* RTV Noord Holland

Cubaanse volleybalploeg mist rechtstreekse kwalificatie voor Olympische Spelen

Cubaanse volleybalspeler probeerde vrijdag de blokkade van de twee Amerikaanse spelers,  Lee en Suxho te doorbreken

De Cubaanse nationale volleybalploeg, de vicewereldkampioen van 2010, is er vrijdag in het Amerikaanse Long Beach (California) niet in geslaagd een rechtstreeks ticket voor het olympisch toernooi op de Spelen van Londen af te dwingen.

De Cubaanse mannen gingen in het preolympisch kwalificatietoernooi (NORCECA) in de halve finales met 3-1 onderuit tegen de Verenigde Staten en zullen hun ticket in juni op een van de laatste kwalificatietoernooien moeten zien te bemachtigen. De Verenigde Staten, de regerende olympische kampioenen, spelen zaterdag de finale tegen Canada met als inzet een olympisch ticket. Het duel om het brons gaat tussen Cuba en Puerto Rico.