Eerste groothandel voor voedsel geopend

Sinds maandag kent Cuba een voedselmarkt Mercobal, speciaal bedoeld voor de groothandel. Particuliere ondernemers en coöperaties kunnen er bonen, bier, suiker, zout, frisdranken, hamburgers en worst kopen tegen prijzen die 20 tot 30% lager zijn dan elders, een opmerkelijk fenomeen in een samenleving waar de economie gedomineerd wordt door de staatsbedrijven.

markt-People shop at the El Egido food market in Havana, Cuba, in early December

De voedselmarkt El Egido in Havana

De partijkrant Granma schrijft dat de markt, gelegen bij het Plein van de Revolutie, deel uitmaakt van het bestaande beleid om de handel op dit communistische eiland ‘te reorganiseren.’ Er is veel vraag naar de genoemde producten in restaurants, cafetaria’s en bars in de particuliere sector. Granma wijst er verder op dat de prijs van kip er zelfs 30% lager is en de krant erkent dat de Cubaanse regering met deze groothandel tegemoet komt aan ‘herhaalde eisen van hen die werkzaam zijn in nieuwe vormen van niet-statelijke ondernemingen in het land’. Sinds 2010 kregen 500.000 personen een vergunning om een klein particulier bedrijf op te richten en veel van deze ondernemers zochten naar mogelijkheden om via de legale groothandel de grondstoffen voor hun bedrijf te kunnen inkopen. Meer dan 12.000 zijn leden van coöperaties buiten de landbouwsector. In heel het land zijn 420 coöperaties opgericht voornamelijk in de gastronomie, de commercie, de dienstverlening, de bouw en de industrie.

Geleidelijke uitbreiding
Granma schrijft verder dat de Mercobal enkel toegankelijk is voor 35 in Havana actieve coöperaties; andere particulieren met vergunning krijgen later toegang. Elders in het land zullen dergelijke markten ‘geleidelijk’ verschijnen. Om van deze markt gebruik te kunnen maken moeten de ondernemers beschikken over  een geldige vergunning en een betaalpas en bankrekening bij de staatsbank Banco Metropolitana.

cuentapropista-fruitstalletje

Kleine ondernemer of cuentapropista met fruitstal langs de weg

Bevriezing vergunningen
De uitbreiding van het particulier ondernemerschap sinds 2010 was een van de hervormingen van de regering van Raúl Castro om het socialistisch model te ‘actualiseren’ en de omvangrijke staatssector in te krimpen. Sinds augustus vorig jaar werd een periode van reorganisatie voor de particuliere sector afgekondigd en werd de verstrekking van vergunningen voor particuliere ondernemingen of cuentapropistas tijdelijk gestaakt waarbij vooral particuliere restaurants en casas particulares werden getroffen. De regering sprak over een maatregel om ‘illegale praktijken af te remmen en tekortkomingen te corrigeren’. Hoewel dit een tijdelijke maatregel zou zijn, is de uitgave van vergunningen voor Cubaanse zelfstandige ondernemers niet hervat. Ongeveer 12% van de werkende bevolking valt nu onder deze categorie.

Bronnen
* Associated Press, Diario de Cuba en 14ymedio

Advertenties

Strengere maatregelen tegen kleine zelfstandigen verwacht

Volgens persbureau Reuters zou de Cubaanse regering de controle op de particuliere sector willen aanscherpen. Dat is de kern van een document dat op dit moment in en buiten Cuba circuleert. Het persbureau zegt dat het niet in staat is de echtheid van het document te bevestigen. Het ontwerpdocument suggereert dat er onvrede bestaat onder leiders van de communistische partij over de hervormingen die Raúl Castro acht jaar geleden introduceerde. De columnist Juan Juan Almeida citeert bronnen die strenge sancties verwachten, gericht tegen ‘economische delicten’.

paladar-bediendePresident Castro kondigde in december al beperkingen aan op de groei van de particuliere sector, maar de maatregelen die in dit document worden voorgesteld gaan veel verder. ’Wooneenheden zouden pas vergunning krijgen als zij zich beperken tot de exploitatie van één restaurant, één cafetaria of één bar. Het aantal stoelen per vestiging wordt beperkt tot 50. Veel van de succesvolle restaurants in Havana hebben op dit moment meer vergunningen waardoor ze 100 personen of meer kunnen ontvangen’, zegt Reuters. In het uitgelekte document wordt gesteld dat de sancties die zullen worden opgelegd aan overtreders van de nieuwe regelgeving strenger zullen zijn. De strengere voorschriften die afgelopen december zijn aangekondigd, zijn ook in dit ontwerp opgenomen, maar er worden nu meer details en data voor de uitvoering van de maatregelen gegeven, hoewel Reuters deze niet heeft gespecificeerd. Overheidsvertegenwoordigers hebben de afgelopen maanden forse kritiek geuit op de ‘accumulatie van rijkdommen’ onder zelfstandigen en noemden dit een bron van spanning.

Overleg
De beperkingen die vorig jaar augustus bekend werden, omvatten onder meer de beperking van de bedrijfsvergunningen tot één activiteit per werkgever en de oprichting van een nieuwe afdeling in het Ministerie van Arbeid om zelfstandig ondernemerschap te beheren en te controleren. Behalve het Ministerie van Arbeid nemen politie, de dienst immigratie, de communistische partij, het Ministerie van Gezondheid en de staatsvakbeweging CTC deel aan overleg met zelfstandige ondernemers, vooral uit de toeristensector. Volgens Reuters behoort 12% van de werkende bevolking tot de kleine zelfstandigen en hun aantal steeg van 157.731 werknemers in 2010 naar 567.982 werknemers medio 2017.

juan-juan-almeida2

Juan Juan Almeida is de zoon van de overleden Comandante en vice-voorzitter van de Staatsraad Juan Almeida Bosque. Juan Juan ageerde pubiekelijk tegen het regime en verliet Cuba in 2010

Strenge sancties
Volgens Juan Juan Almeida, columnist in ballingschap van o.a. de website Martí Noticias, willen de autoriteiten de groei van de sector van zelfstandigen afremmen door de herinvoering van strafmaatregelen. Juan Juan Almeida, zoon van de historische Comandante Almeida, noemt o.a. strafmaatregelen tegen ‘acties die schadelijk zijn voor de economische plannen van de staat’. Gedacht kan worden aan werknemers in staatsdienst die vanwege betere salariëring hun baan vaarwel zeggen en als zelfstandige ondernemers beginnen. Vooral het Cubaans onderwijs heeft daarmee te maken. Volgens Almeida wordt ook gedacht aan de actualisering van een oud statuut, Sectie 7 van de Cubaanse Strafwet, aanvankelijk gericht tegen economische criminaliteit in staatsbedrijven. ‘Dit is geen onbeduidende zaak. Zelfs de kleinste overtreding kan leiden tot straffen die variëren van drie tot acht jaar gevangenis. Bij ernstige inbreuken en overtredingen van dit statuut zelfs van acht tot twintig jaar,’ aldus de bron van Almeida. In de wijk Playa (Havana) is al een groep advocaten actief die zich heeft gespecialiseerd in dit soort zaken en die lokaal bekend staat als ‘advocaten van de coöperaties.’

Bron
* Website 14ymedio en Martí Noticias

Link
* Marti Noticias, de column (Spaanstalig) van Juan Juan Almeida, 20 februari 2018

Economische hervormingen leveren weinig op

Vicepresident Marino Murillo, Minister van Economie en Planning, erkende vrijdag jl. dat de uitvoering van de economische hervormingen ‘meer fouten dan verdiensten’ hebben opgeleverd. Murillo, ook wel de ‘tsaar van de hervormingen’ genoemd, leidt de Permanente Commissie voor de uitvoering van de economische hervormingspolitiek. Oorzaken zijn ‘de ontoereikende opleiding’ van de personen die de ‘actualisering van het socialisme’ in de praktijk moeten brengen waardoor de effecten beperkt zijn.

marino_murillo

Marino Murillo, minister van Economie en Planning in Cuba

Sinds de goedkeuring van de eerste hervormingen in 2010 heeft de Cubaanse regering in totaal 100 richtlijnen of Lineamientos uitgevaardigd, die werden begeleid met trainingsprogramma’s voor personen die voor de uitvoering moesten zorgen. ‘Maar de kwaliteit is niet goed’, gaf minister Murillo toe. Hij was van 2014 tot 2016 minister van Economie en staat momenteel aan het hoofd van de Permanente Commissie voor de uitvoering van het nieuwe economische beleid, onder meer belast met het definiëren van het nieuwe Cubaanse socialistisch model. Murillo wees erop dat er op het gebied van human resources training ‘inhoudelijke fouten’ zijn geconstateerd, maar ook bij de selectie van deelnemers. Hij benadrukte het belang van nieuwe seminars om aandacht te schenken aan de nieuwe juridische normen die gelden voor beginnende kleine ondernemingen.

Pijlers
De twee fundamentele pijlers van de hervormingen om het socialisme te actualiseren zijn de nieuwe mogelijkheden voor buitenlandse investeringen en de openstelling van de particuliere sector. Voor de laatste werd een lijst opgesteld met ruim 200 beroepen die zelfstandig (cuentapropismo) mogen worden uitgeoefend. Deze sector omvat nu een half miljoen ondernemers. Maar in augustus stopte de regering met het verlenen van nieuwe vergunningen met name voor restaurants of voor de verhuur van woonruimte aan toeristen. Motief zou het voorkomen van onregelmatigheden zijn. Sindsdien wacht de sector op een nieuwe verordening, die naar verwachting restrictiever zal zijn.

Monetaire eenheid
Als positief effect van de hervormingen benadrukte Murillo dat de relatie tussen de directeuren van staatsbedrijven en de raden van bestuur beter is geworden en dat controle van de budgetten leidt tot “maximaliseren” van de productie. Een van de nog niet uitgevoerde richtlijnen is de monetaire eenmaking, die volgens Murillo een gunstiger klimaat moet scheppen voor staatsbedrijven.

lineanimentos-parlement16122010l

Parlementslid bestudeert Richtlijnen of Lineamientos

Twee munten
In Cuba functioneert de Cubaanse peso (CUP) als nationale munteenheid en de CUC, de convertibele deviezenpeso (de CUC heeft de waarde van één dollar en is 24 CUP’s waard). Deze dubbele munteenheid werd in de jaren negentig van de vorige eeuw ingevoerd, heeft tot ernstige macro-economische problemen geleid en tot twee levensstandaarden. De meeste Cubanen krijgen hun salaris in de nationale munteenheid betaald, CUP’s en kopen daarmee hun basisproducten. Het gemiddelde salaris is ongeveer 672 Cubaanse peso’s, dat is ongeveer 28 dollar. Al sinds 2013 hebben de autoriteiten de eenmaking van de twee munten aangekondigd zonder een precieze datum aan te geven, hoewel het bestaan ervan, volgens verschillende analisten ook een van de belangrijkste obstakels voor buitenlandse investeringen is. In zijn slottoespraak voor de laatste voltallige vergadering van het parlement in december 2017 benadrukte Raúl Castro dat het einde van de dubbele munt ‘niet langer kan worden uitgesteld’ en dat dit het ‘meest beslissende proces’ is om de hervormingen voort te zetten die tijdens zijn ambtstermijn werden ingevoerd.

Bron
* Diverse persbureaus

Dit jaar één munt

Cuba versnelt het project tot eenmaking van beide munten. Dat hebben de leiders van het eiland gezegd in een gesprek met een delegatie van senatoren uit de VS, die begin deze week Cuba bezocht.

senator-patrick-leahy-bezoek-raul-castro20022018

Ontvangst van de Amerikaanse delegatie door president Raúl Castro op 20 februari 2018.

‘Cubaanse functionarissen benadrukten herhaalde malen dat dit het jaar was om de eenmaking van de munten uit te voeren,’ constateerden Amerikaanse volksvertegenwoordigers onder wie senator Patrick Leahy. De Democratische volksvertegenwoordigers betreuren de verslechtering van de relaties tussen beide landen sinds Donald Trump aan de macht is.

Twee munteenheden
Tot nu toe gebruiken de Cubanen de peso (CUP), de munteenheid waarin de meeste Cubanen hun salaris ontvangen en lokale producten kopen en verkopen. Daarnaast is er de convertibele peso (CUC), die wordt gebruikt in de toeristensector, in de internationale handel en winkels met importgoederen.

Bron
* El Cronista, 22 februari 2018

Link
* Miami Herald: US Congressional Delegation Visiting Cuba Meets with Raúl Castro, 22 februari 2018

CUC’s niet gewenst

‘Ik accepteer geen CUC’s,’ zegt de bestuurder van de collectieve taxi tegen de passagiers die bij hem willen instappen. Het is al de derde keer die dag dat Lídice, 40 jaar, deze zin hoort. De eerste keer was het een pindaverkoper en daarna een kapper. Beiden weigerden om zijn chavitos – slang voor Cubaanse convertibele peso’s – te accepteren vanwege de onzekerheid over een mogelijke monetaire eenwording van de twee munten die Cuba (tot nu toe) kent.

peso-convertibel-Dit keer waren het uitspraken van president Raúl Castro in het parlement afgelopen december, die leidden tot speculaties. Zonder zo’n monetaire eenwording zou vooruitgang wel erg moeilijk worden, aldus de president. De deviezen of convertibele peso CUC raakt verdacht door al die geruchten.  Handelaren en verkopers mijden de CUC’s om te voorkomen dat zij met een grote hoeveelheid convertibele peso’s blijven zitten als de Centrale Bank ze uit het betalingsverkeer neemt in ruil voor de Cubaanse nationale peso. Die zou dan de enige nationale munt worden. Over enkele maanden is het systeem van de dubbele munteenheid 25 jaar oud en met het naderen van de 19e april – de dag dat de presidentswisseling plaatsvindt –  groeit de angst van de mensen voor het onvermijdelijke monetaire eenwordingsproces. Zij die een spaarrekening in CUC’s bij de bank hebben, vrezen schade hoewel de autoriteiten hebben gezegd dat bankdeposito’s onaangetast blijven. Het gebrek aan liquide middelen en de verslechtering van de nationale economie, leiden tot een waardestijging van de dollar op de zwarte valutamarkt.

cadeca-obispo

Wisselkantoor in Calle Obispo

Discreet
Armando heeft daar iets op gevonden. Hij staat dagelijks bij het wisselkantoor van Cadeca in de Calle Obispo in het historische centrum van de stad. Daar deelt hij discreet kaartjes uit aan de meest geïnteresseerde klanten. Zo’n private wisselzaak is geliefd bij Cubanen die dollars uit het buitenland ontvangen. Zij weigeren de wisselkoers van de Centrale Bank te betalen. Die levert 0,87 CUC per dollar op omdat de Amerikaanse dollar in Cuba met 10% wordt belast. Armando koopt de dollars tegen een prijs van tussen de 0,91 en 0,93 CUC en verkoopt ze vervolgens door voor 0,94 en 0,97 CUC, afhankelijk van de hoeveelheid. Zijn belangrijkste klanten zijn de mulas of muildieren, Cubanen die dollars nodig hebben om naar het buitenland te reizen waar ze goederen kopen om later in Cuba te verkopen. ‘Wacht niet af, het tijdperk van de chavitos (CUC’s) loopt af. Twee personen in de rij lijken geïnteresseerd en later blijken ze 1.000 dollar te hebben gewisseld.

Koopkracht
De econoom Carmelo Mesa-Lago, woonachtig in de Verenigde Staten, waarschuwt dat ‘de monetaire eenwording de koopkracht van de bevolking niet zal doen toenemen. Daarvoor moet de productiviteit eerst toenemen’. Dat is voorlopig nog niet bereikt ondanks de voorzichtige opening naar de particuliere sector en de levering van grond aan particuliere kleine boeren in de vorm van leasing. In de afgelopen vijf jaar heeft de regering van Raúl Castro stappen ondernomen om het gebruik van beide valuta’s met elkaar in overeenstemming te brengen, zoals het toestaan van de betaling in Cubaanse peso’s (CUP) in de staatswinkelketens, de Tiendas Recaudadora de Divisas (TRD’s), maar de feitelijke eenwording van de munten bleef uit.

cuba-dollarGeen haast
‘Dit gebeurt zonder haast en met veel pauzes’, grapt Marieta, een uitspraak van Raúl Castro parafraserend die het veranderingsproces in Cuba pleegt te omschrijven als sin prisa, pero sin pausa / zonder haast maar zonder te pauzeren’. Marieta werkt in een staatsbedrijf dat hygiëneproducten produceert: ‘Naast mijn salaris in CUP’s ontvang ik elke drie maanden een extra bonus in convertibele peso’s’, legt ze uit, maar ‘het gaat mij niet om de soort biljetten die ik krijg. Wat me het meest interesseert is wat ik met dat geld kan kopen en de waarheid is dat het heel weinig is.’ (…) ‘Als die 450 CUP’s die ik verdien plotseling 450 dollar worden, dan zijn de winkels leeg’, aldus Marieta. Op dit moment zijn de lage lonen, maximaal 35 dollar per maand, onvoldoende om de producten te kopen in het commerciële TRD-netwerk van de staat met zijn hoge prijzen. De situatie zou volledig veranderen als de regering plotseling zou besluiten dat 1 CUP gelijk is aan één dollar, de officiële wisselkoers van de CUC van nu’.

Dollars kopen
Luis (42) uit Alquizar, werd twee weken geleden als reservist opgeroepen voor een militaire mobilisatie. ‘Ik heb direct mijn moeder gebeld en haar gezegd alle dollars te kopen die ze kon kopen omdat dat ons zou beschermen tegen de eenmaking van de munt.’ Toen een vertegenwoordiger van de Europese Unie enkele weken geleden in Havana zei te willen adviseren bij de invoering van de monetaire eenwording, waarschuwde Luis zijn buren in de wijk. Maar de dagen gingen voorbij, Luis kwam terug van zijn mobilisatie en ging weer kaas verkopen aan de kant van de weg. ‘Ik moet wel convertibele peso’s accepteren want die hebben de meeste klanten bij zich, die hier passeren,’ geeft hij toe. Maar hij voegt er aan toe: ‘Ik verzamel geen grote hoeveelheden. Ik investeer in goederen en probeer dollars te kopen’.

Bron
* Zunilda Mata, website 14ymedio, 17 februari 2018
Lees ook

* Fears in Cuba about Currency Unification, Website Havana Times, 19 februari 2018

 

De invasie van de Spar en anderen

De provinciale krant 5 de Septiembre in Cienfuegos meldt dat ‘de Spaanse firma Spar sinds maandag de belangrijkste leverancier van voedsel is in deze stad’. De winkel was drie maanden gesloten wegens verbouwing. Aldus een bericht van Fernando Ravsberg op de website Cartas desde Cuba. De eerste reactie onder zijn artikel is een correctie, namelijk ‘Spar is geen Spaans bedrijf maar Nederlands met het hoofdkantoor in Waalwijk’.

Spar-cienfuegos

Spar in Cienfuegos

Supermarkt Spar doet goede zaken in Cuba. In Havana waren al enkele vestigingen, maar het bedrijf lijkt nu vastbesloten om uit te breiden naar de provincies. En ze is niet de enige. El Corte Inglés opende een winkel in Miramar, en het kledingmerk Springfield in Vedado. Tijdens een bezoek aan de winkel van Springfield kan men overigens zien dat de getoonde producten – shirts, broeken en truien – tweemaal zo duur zijn als in Spanje, hoewel de koopkracht in Europa groter is.

Doorbraak
Toch is er geen reden de komst van de Spanjaarden te bekritiseren als zij er tenminste in slagen een constante aanvoer te garanderen, een grote wens van de Cubaanse consument. En dan zou het prijsbeleid ook dichter bij de realiteit in Cuba moeten worden gebracht. Maak de prijzen even hoog als in Europa; dat zou een al doorbraak betekenen.

Bron
* Cartas desde Cuba, Fernando Ravsberg, 6 februari 2018

Kroketten van ‘dubieuze kwaliteit’ in staatswinkels

Ondanks een nationaal onderzoek twee jaar geleden, blijft het staatsbedrijf Di tú illegaal gemaakte kroketten van slechte kwaliteit verkopen, aldus een bericht in de partijkrant Granma van dinsdag jl. De partijkrant meldt een onderzoek van het staatsbedrijf Empresa Productora de Alimentos (Prodal), de keten die het product levert, dat werd uitgevoerd na klachten van consumenten. Men ontdekte ‘dat 75% van de croquettas uit andere bronnen afkomstig was.’

di-tu-verkoop-krokettenDeze kroketten, verkocht voor 10 CUC’-centen en gemaakt van kip, zijn erg populair. Administratief en andere personeel van deze staatswinkels zien een mogelijkheid hun inkomsten illegaal te vergroten. ‘Het is goede business want die kroketten worden op deze lokaties het meest verkocht en men maakt gebruikt van een marge door ze aan anderen te verkopen en die verkopen ze weer door en delen de winst,’ zegt Berta González, bewoner van de wijk Diez de October in Granma

kroketten2Staatswinkels
Als gevolg van deze manipulatie beweren consumenten nu dat de kroketten van Di tú kleiner zijn en de smaak en vorm van deze lekkernij verschillen van voorheen. Klanten voelen zich slachtoffer van bedrog. De officiële pers onderschrijft de klachten van de klanten en onderstreept dat deze producten niet voldoen aan de eisen van voedselveiligheid. Zij verschillen in grootte en smaken anders dan de originele kroketten van Di tú. Bij de bereiding van de kroketten moeten bepaalde voorschriften betreffende de ingrediënten in acht worden genomen voor ze in kraampjes en winkels van de staat kunnen worden verkocht. De staatsmedia hebben niet aangegeven of de industriële kroketten bestemd voor staatswinkels, nu ook in het illegale circuit worden verkocht. Om de situatie te veranderen heeft de staatsinstelling Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria gezegd investeringen te plegen om ‘de productiecapaciteit van Prodal te verhogen.’

kroketten-handgemaakte-krokettenmolen

De handgemaakte vleesmolen

Geen kasboek
Het bedrijf verwerkt op dit moment 15.000 ton aan vlees, kip, vis en schaaldieren bestemd voor hotels en de landelijke markten in CUC’s. De productie is vooral gericht op artikelen als gehakt, kroketten, gehaktballen, steaks en hamburgers, ook vaak bedoeld voor maaltijden in kantines, scholen en ziekenhuizen. Granma betreurt niet alleen de ‘illegale activiteit van het lanceren van koopwaar’ die leidt tot ‘winsten die in geen enkel kasboek verschijnen’, maar vraagt zich ook af ‘hoe mensen kunnen beschikken over een infrastructuur waarbij thuisgemaakte kroketten worden gemaakt die precies lijken op die in de industrie.’ De website El Toque onthulde enkele weken geleden hoe een inwoner van Placetas in Villa Clara met behulp van fietsonderdelen een dergelijke vleesmolen had gemaakt geschikt om vlees voor kroketten te malen. Al eerder was deze huisvlijt gesignaleerd bij het gesjoemel met bier en frisdranken. Het is de eerste maal dat de officiële media erkennen dat dit bedrog ook voorkomt bij de bereiding van gekookt voedsel.

Bron
* 14ymedio, Zunilda Mata, Havana, 30 januari 2018

Linken
* Het artikel in Granma, 30 januari 2018
* Website Snapguide: How to make Cuban croquetas in 28 steps?